Found: 82  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA study of secondary school's Chinese curriculum design of international schools in Thailand / Wanf...
ชื่อผู้แต่งCheng, Wanfang.
พิมพลักษณ์2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInternational curriculum for chinese language teaching = หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนานาชาติ / คณะวิจัยแ...
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Language Teaching Research Press, 2010.
เลขเรียกPL1065 I58 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร = Decision making process of c...
ชื่อผู้แต่งธีรวัจน์ ไชยภาณุวัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.8342 ธ377ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ...
ชื่อผู้แต่งสิราวรรณ จรัสวีวัฒน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก375.006 ส729ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ...
ชื่อผู้แต่งสิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
เลขเรียกวจ 378.199 ส746ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุสัมผัสร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายเพื่อเสริมสร้างค...
ชื่อผู้แต่งหย่วน เจียว หลง
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558
เลขเรียกวพ 372.4 ห218ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำยากในภาษาจีนกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะก...
ชื่อผู้แต่งอรทัย ธรรมนาม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 อ324ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งปฐมพร ฉิมพาลี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.65951 ป142ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทย / Me...
ชื่อผู้แต่งMeng, Qiu 2526-
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก495.107 ม544ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = The development of Chinese ...
ชื่อผู้แต่งปิงหลิง, จง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.10712 ป611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / Dan Yang.
ชื่อผู้แต่งDan, Yang 2528-
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก495.107 ห232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ 4 MAT = The deve...
ชื่อผู้แต่งปิยะพงษ์ วงศ์ขุมเงิน.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก495.1 ป621ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษะคำศัพท์พื้นฐานภา...
ชื่อผู้แต่งเฮง วาง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ฮ52ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เป็นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักศึ...
ชื่อผู้แต่งศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2806.15 ศ56 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเ...
ชื่อผู้แต่งยุวดี ถิรธราดล
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา