Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำเฉลยและคู่มือฝึกสนทนาของ "ภาษาจีนระดับต้น 1 และ 2 / เหยิน จิ่งเหวิน
ชื่อผู้แต่งเหยิน จิ่งเหวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546.
เลขเรียกPL1120 ห723ค 2546,495.15 ห724ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำเฉลยและคู่มือฝึกสนทนาของภาษาจีนระดับกลาง 1 และ 2 / เหยิน จิ่งเหวิน
ชื่อผู้แต่งเหยิน, จิ่งเหวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554
เลขเรียกPL1121 ห-ค 2554,495.15 ห563ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุยเฟื่องเรื่องสามก๊ก / โกวิท ตั้งตรงจิตร.
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2550.
เลขเรียกPL3275.ส6 ก93,895.1 ก87ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2555.
เลขเรียกPL1119 .ร53 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ ฉบับปรับปรุง / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2557.
เลขเรียกPL1119 ร54 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารพันประโยคคำถามภาษาจีนกลาง / โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา.
ชื่อผู้แต่งวีระชาติ วงศ์สัจจา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2548.
เลขเรียกPL1119 .ว67 2548,495 ว37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฉลยข้อสอบวิชาพุทธศาสตร์ / พระธรรมาจารย์ ซันลี่, เรียบเรียง ; อรุณ โรจนสันติ, แปล.
ชื่อผู้แต่งพระธรรมาจารย์ ซันลี่.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545?].
เลขเรียกBQ7212 พ334,294.32076 พ336ฉ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบทดสอบภาษาจีน 1 / จงพวง มณีวัฒนา...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกวิชาภาษาจีน สถาบัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, 2534.
เลขเรียกPL1121.T5 บ83 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา