Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ชั่วโมง พูดจีนได้ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: แมนดาริน, 2559
เลขเรียก495.1824 ห118
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจำ / Shaolan : เขียน ; ธีรา : แปล ; Noma Bar : วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งเสี่ยวหลัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559
เลขเรียกPL1129.ท9 ส85,495.1 ส949ช 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลวิธีการแปลคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นภาษาจีน กรณีศึกษา : แหล่งท่องเที่ยวทาง...
ชื่อผู้แต่งวิชญาภรณ์ วิริยะพันธุ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้ภาษาในนวนิยายเรื่อง ลั่วทัวเสียงจึ กับการแปลเป็นภาษาไทย / รสริน สิริเลิศศักดิ์สกุล = ...
ชื่อผู้แต่งรสริน สิริเลิศศักดิ์สกุล
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบและข้อผิดพลาดการแปลป้ายภาษาไทยเป็นภาษาจีน / พงศ์ภัค ลิชผล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งพงศ์ภัค ลิชผล.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
เลขเรียกPL พ137 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อนวนิยายภาษาจีนเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา ชุด มากกว่ารัก สำนักพิมพ์แจ่ม...
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา วิเศษชาติ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อนวนิยายภาษาจีนเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา นวนิยายประเภทกำลังภายใน สำนัก...
ชื่อผู้แต่งกัญวรัช ปรักเจริญ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อนิทานจีนเป็นภาษาไทย จากหนังสือ "100เรื่องนิทานจีนสำหรับเด็ก" ของ อี...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ จันครา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย./ ทิพาพร สังฆมโนเวศ.
ชื่อผู้แต่งทิพาพร สังฆมโนเวศ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อยุทธจักรนิยายจีน : กรณึศีกษายุทธจักรนิยายจีนของโก้วเล้งและกิมย้ง / ...
ชื่อผู้แต่งภาณุกานต์ ทศลา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อละครโทรทัศน์ไทยเป็นภาษาจีน./ นางสาวสุจิตรา มาลีลัย.
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา มาลีลัย.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อละครโทรทัศน์ไทยเป็นภาษาจีน./ มินตรา ศรีสุระ.
ชื่อผู้แต่งมินตรา ศรีสุระ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทยเป็นภาษาจีน/ กนกลักษณ์ ดวงศรี...
ชื่อผู้แต่งกนกลักษณ์ ดวงศรี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย ในบทภาพยนตร์จีนเรื่อง แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์./ มธุรส ...
ชื่อผู้แต่งมธุรส เงาทอง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาไทยเป็นจีน ในบทภาพยนตร์ไทยเรื่องฉลาดแกมโกง/ วราลี ช่วยประทิว และชื...
ชื่อผู้แต่งวราลี ช่วยประทิว.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา