Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ...
ชื่อผู้แต่งสิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
เลขเรียกวจ 378.199 ส746ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนกลาง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย...
ชื่อผู้แต่งพิณพร คงแท่น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก495.1 พ346ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเ...
ชื่อผู้แต่งยุวดี ถิรธราดล
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการจำอักษรจีนแบบ...
ชื่อผู้แต่งนรินทชัย ฮะภูริวัฒน์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก495.1 ท118ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 / โดย Zhang Ying Ying.
ชื่อผู้แต่งจาง, หยิงหยิง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB1528 จ62 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยจีน เพื่อมุ่งสู่การเป็นศู...
ชื่อผู้แต่งโรม จิรานุกรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกภน 495.910711 ร86ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจีนของนิสิตเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานการวิจัย = The common ...
ชื่อผู้แต่งดารณี มณีลาภ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.
เลขเรียก495.1824 ด422ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภักมหาสารคาม = A st...
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์พร ภูพันนา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก495.1 ศ115ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษา : รายงานวิจัย (ฉบับที่ 3) / เขียน ธีระวิทย์ ... [แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก495.107 กอ499
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ : สัมมนาวิชาการ ; วันที่ 14-17 ธันวาคม 2550 / มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งการประชุมจัดตั้งสมาคมการเรียนการสอนภาษาไทยแห่งประเทศจีนและสัมมนาวิชาการเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ :(2550: มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง)
พิมพลักษณ์[สาธารณรัฐประชาชนจีน] : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก495.910711 ก275ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้นิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยและการใช้คำขยายของนักศึกษาภาษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐาน...
ชื่อผู้แต่งเซี่ย, ชุนหยวน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 495.910711 ซ611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 และแนวทางการพัฒนา : รายง...
ชื่อผู้แต่งปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2562
เลขเรียกวจ 495.1 ป274ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน / Fu Henan บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดาริน เอดูเคชั่น กรุ๊ป, 2548.
เลขเรียกPL1068.T5 ค7 2548,495.1 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา