Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลการวิจัย...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก495.1 ส869ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ประกอบชุดสื่อประสมเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภา...
ชื่อผู้แต่งเยาวพร ศรีระษา
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.3 ย85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาจีน...
ชื่อผู้แต่งเมธา ธนะมูล.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ม552ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและ...
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี สุทธภักดี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.1 ส478ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อความหมายและเจตคติต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกา...
ชื่อผู้แต่งMenglan, Luo.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.3 ม82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเพลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งจิราพร ทวนไกรพล.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก495.107 จ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคน...
ชื่อผู้แต่งวณิชชา สุทธิวงศ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 ว143ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบกระบวนการ 9 ขั้นและแบบผังกราฟิก ...
ชื่อผู้แต่งกรรณิกา คงทอง
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 495.1 ก44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STA ดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งจิระศักดิ์ มะลิซ้อน.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 จ3711ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา / วิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งทิพย์ภากรณ์ ใจวัน
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.33 ท74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. = The development of training curriculum...
ชื่อผู้แต่งณิชาภา ยศุตมธาดา.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ณ322ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของฮันเตอร์ส...
ชื่อผู้แต่งนิจพร จันทรดี
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 495.107 น72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาจีนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรีย...
ชื่อผู้แต่งอรอุมา ปาสาใน
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 495.107 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย : ระดับประถม-มัธยมศึกษา : รายงานวิจัย (ฉบับที่ 1) / เขียน ธีระวิท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก495.107 กก499
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟนิกส์ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน ของน...
ชื่อผู้แต่งอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์.
เลขเรียก495.1 อ116ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา