Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / หลิวหย่งเซิง ; ภิรมณ ประพฤติประยูร, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียกBF636.A2 ห-ห 2561,158 ห337ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish Conversation 1 พูดอังกฤษเป็นเร็ว / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2551.
เลขเรียก428 อ 654 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish TOEFL clothing (TOEFL vocab) [videorecording] / อ. ณัฐสิทธิ์ (อ. ปุ๊ก)
ชื่อผู้แต่งณัฐสิทธิ์ ณรงค์โยธินกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮ็อตเอ็ต, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet's write / ธิปชาญ วงศ์ชาญตะ
ชื่อผู้แต่งธิปชาญ วงศ์ชาญตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, 2552
เลขเรียก428.44 ธ592L 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUsage English idioms การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ / สมชาย ชัยธนะตระกูล
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปัญญพนต์ พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกPE 1460 ส239ย 2557,428.2 ส239ย 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีอ่านสื่อความหมายทางร่างกาย / เฉิน ชิว ฟาน
ชื่อผู้แต่งเฉิน ชิว ฟาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินพับลิชชิ่ง, 2537
เลขเรียกBF637.N66 ฉ491,158 ฉ832ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเด็กออทิสติก / ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543.
เลขเรียกRJ506.A9 ก494,371.9 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณกรรมศาสนาเรื่อง กายนครฉบับจังหวัดพังงา = An analysis of religious literary work enti...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ วนรัฐิกาล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536.
เลขเรียกBQ5815.5 .พ43 2536
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณกรรมศาสนาเรื่องกายนคร ฉบับจังหวัดพังงา = An analysis of religious literary work ent...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ วนรัฐิกาล.
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีของชาวไทยโซ่ง : หมุ่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภุนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, [2538].
เลขเรียกDS570.ล53 น711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีของชาวไทยโซ่งหมู่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช 2482-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2532.
เลขเรียกDS570.ล53 น71,390.09593 น722ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีชาวไทยโซ่ง : หมู่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช 2482-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS570.ล53 น72
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / ดรุณวรรณ สุขสม.
ชื่อผู้แต่งดรุณวรรณ สุขสม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกRA781 ด133 2561,QT260 ด133ก 2561,613.71 ด174ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด= Report writing and library usage / รุ่งฤดี อภิวัฒนศร และคนอื่นๆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกZ670 ก442 2551,028.7 ร637ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาภูมิปัญญาไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560.
เลขเรียกGV663.T5 ก239 2560,390.09593 ม192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา