Found: 141  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1073307 ภาษา และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ = Language and learning experience management / มุฑิตา ...
ชื่อผู้แต่งมุฑิตา ทาคำแสน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558.
เลขเรียก372.6 ม433ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่อง4 International Dictionary [computer file] : ศัพท์ 4 ภาษา 1000 คำ ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น-จีน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องC.D. แผนการเรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศ ชั้นป. 1 [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ]: สถาบันพัฒนาสื่อการเรียนการสอน, [254-]
เลขเรียกPE1119 ซ332 ป.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : แนวทางการวัดและป...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
เลขเรียกPE1119 ว432,420 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / จ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2546.
เลขเรียกLB1577.T5 ว65 2546,495.9107 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา / กาญจนา ปราบพาล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ปราบพาล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกPE1114 ก426
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุสัมผัสร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายเพื่อเสริมสร้างค...
ชื่อผู้แต่งหย่วน เจียว หลง
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558
เลขเรียกวพ 372.4 ห218ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลและทักษะทางภาษาสำหรับ...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี เทพพร
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.3 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร...
ชื่อผู้แต่งเรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม), 2555.
เลขเรียก372.6044 ร765ก 22,LB1062 ร765 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถการเชียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร...
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ ศรีนุ่ม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB1528 ก44 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานพื้นบ้านประกอบแนวคิดวอลดอร์ฟเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางภาษาของนักเรียนชั้นอน...
ชื่อผู้แต่งพนมพร สุริฉาย
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 372.21 พ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ / ประดับศรี พินธุโท
ชื่อผู้แต่งประดับศรี พินธุโท
เลขเรียก372.6 ป262ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Development o...
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกPL4157 .ท75 2533,495.9107 ท56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา