Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลและทักษะทางภาษาสำหรับ...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี เทพพร
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.3 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร...
ชื่อผู้แต่งเรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม), 2555.
เลขเรียก372.6044 ร765ก 22,LB1062 ร765 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความพร้อมด้านทักษะทางภาษาของนักเรียนชาวเขาชั้นอนุบาลปีที่ 2โดยใช้วิธีมุ่งประสบการณ์ / เกษธิด...
ชื่อผู้แต่งเกษธิดา บุญธรรม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียกLC221.4.ท9 ก75 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถการเชียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร...
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ ศรีนุ่ม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB1528 ก44 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้นิทานพื้นบ้านของจังหวัดชัยภูมิ / การศึก...
ชื่อผู้แต่งเยาวรัตน์ สิงหาราโท
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 407
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานพื้นบ้านประกอบแนวคิดวอลดอร์ฟเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางภาษาของนักเรียนชั้นอน...
ชื่อผู้แต่งพนมพร สุริฉาย
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 372.21 พ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กั...
ชื่อผู้แต่งกัณนิกา สิมลาโคตร
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 407
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้โปรแกรมบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ อัครประชะ
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกวจ 371.39445
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Development o...
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกPL4157 .ท75 2533,495.9107 ท56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทอ่านที่แสดงความแตกต่างของวัฒนธรรมผ่านเวปไวต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจวัฒนธรรมตะวันตก : รายงานก...
ชื่อผู้แต่งธัญญวัฒน์ ตรีเนตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2555.
เลขเรียก306.488 ธ213ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินพัฒนาการทางภาษาของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ของ อำพันธ์ ภ...
ชื่อผู้แต่งอำพันธ์ ภูชมศรี.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.218 อ21611ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบวัดความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีคาแนล-เอฟ โดยใช้การทดสอบแบบพลวัตสำหรับนักศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวิเรขา ปัญจมานนท์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก428 ว357ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใช้วรรณกรรมเด็กเพื่อส่งเสริมการใช้เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล = A dev...
ชื่อผู้แต่งแสงโสม กชกรกมุท.
พิมพลักษณ์[กรงเทพฯ ] : ม.ป.พ.บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกว 372.6004 ส 966ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถทางการเขียนและความสนใจในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยการ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ปวะบุตร.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก372.62 ส169ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) แบบประยุกต์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการว...
ชื่อผู้แต่งมันนี ผดุงทักษิน
พิมพลักษณ์ยะลา : สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 12 ยะลา, 2551.
เลขเรียก370.1175 ม365ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา