Found: 212  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา : ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน บ้านหนองชาด ตำบลคำเข...
ชื่อผู้แต่งปาริฉัตร สุวรรณธาดา.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการดูแลผู้สูงอายุมลายูมุสลิมและการพัฒนาเครือข่าย : กรณีศึกษา "ปอเนาะดาแล" / คมวิทย์ สุขเสนีย์.
ชื่อผู้แต่งคมวิทย์ สุขเสนีย์.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก6 คก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งชนากานต์ ประจันบาล.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาเครื่องอางระดับ hi-end / พิมพรรณ จิตเย็น.
ชื่อผู้แต่งพิมพรรณ จิตเย็น.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มทางสังคมของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ความเป็นไปได้ของการเกิดสหภาพแรงงาน กรณีศึกษาโรงงานเ...
ชื่อผู้แต่งสิรินทรา พุฒจันทร์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555..
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ำมูล : ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัดหลวง ตำบลในเมือง อำ...
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ วิชัยโย.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขับรถย้อนศรของผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / วยุรีพร วงษ์รินยอง.
ชื่อผู้แต่งวยุรีพร วงษ์รินยอง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน กรณีศึกษาบริษัทไบโอแลป จำกัด = Industrial waste...
ชื่อผู้แต่งอุุุไรรัตน์ เพชรยัง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบสหวิชาชีพ : กรณีศึกษาโครงการบ้านพิทักษ์...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี จันทรากา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่และการปรับตัวของสหกรณ์อิสลามในพื้นที่จังหวัดยะลา : กรณีศึกษาสหกรณ์อัล-อามีน จำกัด = The e...
ชื่อผู้แต่งอับดุลรอหิม สะแต.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Purchasing decision in ho...
ชื่อผู้แต่งสมภพ ห้วยระหาญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
เลขเรียกว 658.834 ส271ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารกุ้งสำเร็จรูปของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดเพชรบุรี = Decision-making fo...
ชื่อผู้แต่งพิกสิต ลีลาพตะ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
เลขเรียกว 639.6 พ628ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร = Implementation of the policy on the P...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ปุษยะนาวิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐม = The farm management of shrim...
ชื่อผู้แต่งศิวรัช มีก่ำ
พิมพลักษณ์นครปฐ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
เลขเรียกว 639.68 ศ542ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ = Wastewater treatment syste...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ รัตนศิลปิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา