Found: 4,658  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกจิ"ญาณทัศน์และชุมชนศรัทธาของพุทธมวลชน(Popular Buddhism) : กรณีศึกษาหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมพู อำเภอพ...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา เหมือนมาตย์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกLB2369 พ771 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์งาน, 2551.
เลขเรียกLB2369 พ65,001.4 พ771ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBond market and economic growth / จินดาพร รัตนเสถียรกิจ.
ชื่อผู้แต่งจินดาพร รัตนเสถียรกิจ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCausality ระหว่างราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และปัจจัยทางเศรษฐกิจก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ / กรรณิการ์ ...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ บางชวด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEconomic Value Added (EVA) กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : ศิริเพ็ญ ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งศิริเพ็ญ ใจเย็น.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReal options model ทางเลือกในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการ / ชินวุธ หลิ่วรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งชินวุธ หลิ่วรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai-EFTA โอกาสของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย / ลิมปพัฒน์ พัฒนเศรษฐกานต์.
ชื่อผู้แต่งลิมปพัฒน์ พัฒนเศรษฐกานต์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe new basel capital accord (basel II) : กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ไทย พ.ศ. 2545-2547 / สาวิตรี ตาดคร้...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี ตาดคร้าม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายป้องกันการผูกขาดกับประเด็นวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมเบียร์ (สิงห์-ช้าง) : ...
ชื่อผู้แต่งปาริชาต เต้พันธ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน / โดย พัฒนศักดิ์ ค่ำคูณสุขศรี
ชื่อผู้แต่งพัฒนศักดิ์ ค่ำคูณสุขศรี.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียกHN700.55.Z9.C6 พ529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาแพทย์แผนไทยในชุมชน / โดย กิติญา การุณรัตน์.
ชื่อผู้แต่งกิติญา การุณรัตน์.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียกHN700.55.Z9.C6 ก671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กรณีศึกษา ชุมชนรอบน...
ชื่อผู้แต่งสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กรณีศึกษา ชุมชนรอบน...
ชื่อผู้แต่งสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ/ สุภิญา เข็...
ชื่อผู้แต่งสุภิญา เข็มแก้ว.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา