Found: 186  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 วิถีชีวิตชุมชนและการปรับตัวด้านวิกฤติอุทกภัย ภัยแล้ง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเฉลิมพร...
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรน้ำ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2554.
เลขเรียกDS588.N6 ป818 2554,390.09593 ก446ป 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 วิถีชีวิตชุมชนและการปรับตัวด้านวิกฤติอุทกภัย ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เพื่อเฉลิมพ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555.
เลขเรียกDS588.N65 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดราคาผักสดที่ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี = The case stud...
ชื่อผู้แต่งอุษณี อินทศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาภัยแล้งของตำบลไพรนกยูงอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท / สยาม วงศ์เส็ง.
ชื่อผู้แต่งสยาม วงศ์เส็ง 2509-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2552.
เลขเรียกวน 363.3492 ส319ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดการณ์ภัยแล้งในภาคเหนือของประเทศไทยด้วยแบบจำลอง PRECIS : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Drought...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา รัตน์จิรานุกูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกภน 551.577 ส423ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวกตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ...
ชื่อผู้แต่งไชยพันธุ์ มียันต์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกอ 333.911 ช865ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภัยแล้งสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Drought managements for pad...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 363.34929 ธ157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียก363.34929 ส691ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559
เลขเรียก363.3492 ก459 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกวจ 363.34929 ผ411ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย ; รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2559
เลขเรียกวจ QC929.28.T5 ร451,338.14 ก461ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย = Final report the drought management in Thailand / ศรีราชา วงศาร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2559
เลขเรียกQC929.24 ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดตรัง / นราพงษ์ บุญช่วย
ชื่อผู้แต่งนราพงษ์ บุญช่วย
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก551.5773 น 216 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก / สีใส ยี...
ชื่อผู้แต่งสีใส ยี่สุ่นแสง
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกG70.212 ส734ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง-อุทกภัย และลำดับความสำค...
ชื่อผู้แต่งปริญญา สัคคะนายก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน, [2552?]
เลขเรียกQC929.28.T5 ป46 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา