Found: 938  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สังคมญี่ปุ่น" เบ้าหลอมพร้อมรับวิกฤติ : บทสรุปจาก "โครงการวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการขัด...
พิมพลักษณ์กรุงทเพฯ : ศูนย์คุณธรรม, 2557.
เลขเรียกJS7373.A6 ส532 2557,303.485 ส532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง1 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [electronic resource] = 1 Year after Tsuna...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
เลขเรียกGC222.T5 ห362 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี สึนามิกับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = 1 year after Tsunami : restoration of Thai...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชั่นเทคโนโลยี, 2548.
เลขเรียกGC222.ท9 ส63,333.9164 ส215ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 องศาจุดเปลี่ยนประเทศไทย / กองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งกองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 2552.
เลขเรียกQC981.8.G56 ก52,363.73874 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 บทเรียนจากฟูกูชิมะ : การลดความเสี่ยงและปกป้องชุมชนจากหายนะภัยนิวเคลียร์ / บรรณาธิการ: ทาเคชิ คุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการหนังสือคู่มือฟูกูชิมะ, 2559.
เลขเรียกHV551.5.J3 ส63 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 หายนะภัยวันสิ้นโลก : ปัจจัยซึ่งโลกต้องเผชิญก่อนจะไปสู่วันนั้น = Doomsday 2012 / ดาณุภา ไชยพรธรร...
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2553?]
เลขเรียก001.9 ด382ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 รอยเลื่อนอันตราย กับมหันตภัยแผ่นดินไหวทั่วโลก = 12 Major fault lines / ดาณุภา ไชยพรธรรม, บรรณาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิกสำนักพิมพ์, 2557
เลขเรียกQE534.3 ส 2557,133.3 ด382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 รอยเลื่อนอันตราย ต้นเหตุมหันตภัยแผ่นดินไหวทั่วโลก / ดาณุภา ไชยพรธรรม [text]
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2554
เลขเรียกQE606 ด63 2555,551.22 ด24ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี สึนามิกับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. / สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549.
เลขเรียก363.3495 ส691ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี สึนามิกับการฟื้นฟูคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = 2 years after the Tsunami : restoration ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549.
เลขเรียกGC220.4.T5 ท46 2549,551.36 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 วันสิ้นโลก / Lawrence E. Joseph ; ทรงพล สุขสุเมฆ แปล.
ชื่อผู้แต่งโจเซพ, ลอว์เรนซ์ อี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกCB161 .จ94 2552,001.9 จ871ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 วิกฤตโลก 2555 ผลกระทบต่อประเทศไทย / จรี เปรมศรีรัตน์.
ชื่อผู้แต่งจรี เปรมศรีรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553.
เลขเรียกCB161 .จ46 2553,363.34 จ47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 เขื่อนแตก แผ่นดินไหว น้ำท่วมใหญ่ / เกียรติ เกริกไกร.
ชื่อผู้แต่งเกียรติ เกริกไกร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Sixth Sense, 2555.
เลขเรียกCB161 ก851ส,363.34 ก84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา