Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConatus ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2561
เลขเรียก330.122 ก749ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConatus ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ ผู้แต่ง
เลขเรียก330.122 ก749ค 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOntology-based approach for gathering the heterogeneous information sources / Ngamnij Arch-int = ก...
ชื่อผู้แต่งNgamnij arch-int.
พิมพลักษณ์2003.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPerspective ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภทระ พรีเพรส, 2560.
เลขเรียกBD318 ก7พ 2560,111 ก82พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาเว็บเซอร์วิสเชิงความหมายด้วยข้อกำหนดอาวล์-เอส โพรเซสโมเดล / ปิยะ สุวรรณโนภาส = Discovering...
ชื่อผู้แต่งปิยะ สุวรรณโนภาส
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาเว็บเซอร์วิสเชิงความหมายโดยใช้เซอร์วิสโปรไฟล์เชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรมแบบมีกฎ / เนตรนภา ...
ชื่อผู้แต่งเนตรนภา สีหารี
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศแบบสื่อความหมายสำหรับระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีออนโทโลยีแ...
ชื่อผู้แต่งงามนิจ อาจอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกTK5105.875.I57 ง64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ออนโทโลยีแมวบนสมาร์ตโฟน [electronic resource] = Applying cat ontology on smartphone / ...
ชื่อผู้แต่งชลดา สังข์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงอัลกอริทึมเนมแมทซิ่ง นาอีฟเบย์และออนโทโลจีเชิงเวลา สำหรับระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเท...
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ พนาวงศ์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกQA76.9.D3 น275ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์โดยใช้เว็บเชิงความหมาย กรณีศึกษาเว็บสารสนเทศการท่องเที่ยว อำเภอหัว...
ชื่อผู้แต่งชิดชนก โชคสุชาติ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกTK5105.88815 ช63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีของรูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับการเรียนซ่อมเสริมแบบปรับเหมาะ = A develop...
ชื่อผู้แต่งอัครวุฒิ ปรมะปุญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาออนโทโลยีเชิงพื้นที่สำหรับมรดกทางวัฒนธรรมไทย / โดย อุบลรัตน์ ภูมิสถาน.
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ ภูมิสถาน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกQA76.27 อ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวมแบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุโดยการสร้างออนโทโลจีรวมจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและการกำกั...
ชื่อผู้แต่งมนัชยา ชมธวัช
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างออนโทโลยีแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการจัดกลุ่มเอกสารโดยใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มแบบลาดับชั้น = Sem...
ชื่อผู้แต่งธีรวิชญ์ วงษา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 111 ธ377ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นไอซีดี-เทนสำหรับกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิตโดยใช้ออนโทโลยีของคำที่มีความหมายเหมือนกัน / ดลบร...
ชื่อผู้แต่งดลบรรจง ประเสริฐสิทธิ์
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา