Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Composite onlay" / โดย เขมกร วงศ์กาฬสินธุ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการช่วยงานทันตกรรมบูรณะ / โสภา คำพินิจ
ชื่อผู้แต่งโสภา คำพินิจ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คลินิกทันตกรรมบูรณะ โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกRK501 ส984,WU300 ส984 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการรั่วซึมตามขอบโพรงฟัน Class V ที่บูรณะด้วยโพลีแอสิค มอติฟายเรซิน 3 ชนิด = A compari...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 1 565 302 / ทองกร เลขาวิจิตร, อภิญญาณ มหารุ่งเรืองรัตน์, ประภาส พิณสว...
ชื่อผู้แต่งทองกร เลขาวิจิตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกWU300 ท245ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทันตกรรมบูรณะเบื้องต้น / บุญส่ง กัณหสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง กัณหสุวรรณ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [253-]
เลขเรียกRK501 บ581บ,WU300 บ581ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเบื้องต้นสำหรับการบูรณะฟันที่ถูกทำลายมาก ๆ / สุมนา จิตติเดชารักษ์
ชื่อผู้แต่งสุมนา จิตติเดชารักษ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : [คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2537.
เลขเรียกWU300 ส841ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทันตกรรมหัตถการ / ทัดจันทร์ ครองบารมี
ชื่อผู้แต่งทัดจันทร์ ครองบารมี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
เลขเรียกWU26 ท341ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา 565 301 ทันตกรรมบูรณะ 1 เรื่องการใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ช่วยในการเตรียมโ...
ชื่อผู้แต่งสมสวัสดิ์ ทรงนวล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกWU300 ส286อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา 565 302 ปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 1 -คู่มือปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 1 วิชา 56...
ชื่อผู้แต่งวีระ เลิศจิราการ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกWU300 ว841อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน -introcanal medicament and biologic examination, -restoration after endodontic tr...
ชื่อผู้แต่งทองกร เลขาวิจิตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกWU300 ท245อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา ทันตวัสดุศาสตร์ เรื่อง คอมโพสิต เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟันปลอมชนิดใส่ได้ทั้งป...
ชื่อผู้แต่งธีรพงษ์ ซุยวัฒนา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกWU500 ธ631อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาทันตกรรมบูรณะ 1 (565 301) เรื่องหลักการเตรียมโพรงฟันสำหรับอมัลกัม (Principles ...
ชื่อผู้แต่งวาสนา ตันชัยวัฒนะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [253-]
เลขเรียกWU350 ว491อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาเอนโดดอนติคส์ (565-411) เรื่อง -histology of pulp tissue dentin and investing ...
ชื่อผู้แต่งประภาส พิณสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกWU230 ป347อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาเอ็นโดดอนติคส์ 565-411 เรื่อง treatment of vital and non-vital pulp วิชาทันตกร...
ชื่อผู้แต่งเสรี รุ่งเวชวุฒิวิทยา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกWU300 ส929อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบคำบรรยายวิชา ทันตกรรมบูรณะ 1 (565 301) เรื่องเก้าอี้ทำฟันและตำแหน่งการทำงานของทันตแพทย์ ...
ชื่อผู้แต่งกิติมา พัฒนขจร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [253-]
เลขเรียกWU350 ก677อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา