Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฟันเขี้ยวบนแท้ที่ไม่ขึ้นร่วมกับถุงน้ำชนิดเดนติเจอรัสโดยวิธีทางศัลยกรรมและทันตกรรมจัดฟัน = ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนายผลรวมของความกว้างฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยและฟันกรามน้อยซี่ที่สอง ในเด็กอายุ 13-15 ปี : รายงานผ...
ชื่อผู้แต่งวัชระ เพชรคุปต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบุตำแหน่งฟันเขี้ยวบนคุดด้วยวิธีอ่านภาพรังสีแพโนรามา = Localization of impacted maxillary canin...
ชื่อผู้แต่งปฐมพงศ์ รุ่งเรืองศิลป์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบโคลสซิงลูปสำหรับการดึงฟันเขี้ยว / วรินทรา อึ๊งภากรณ์ = Analysis and design of ...
ชื่อผู้แต่งวรินทรา อึ๊งภากรณ์ 2517-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวฟันเขี้ยวกับตำแหน่งปีกจมูกและความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งฟันเขี้ยวกับควา...
ชื่อผู้แต่งจารุณี ศรีสำอางค์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการกระจายความเค้นที่เกิดจากการใช้สปริงดึงฟันเขี้ยว 3 ชนิด / บัญชา สำรวจเบญจกุล =...
ชื่อผู้แต่งบัญชา สำรวจเบญจกุล 2513-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบแรงเสียดทานสถิตที่เกิดขึ้นระหว่างลวด ที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันขนาดต่างๆ และแบรกเก็ตฟัน...
ชื่อผู้แต่งกาลัญ กลั่นกลิ่น 2502-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแก้ไขภาวะซ้อนเกของฟันเขี้ยวบนด้านใกล้แก้มโดยการถอนฟัน / โดย กฤชตินันท์ อุไรวรรณ, เอกสิทธ์ อุตรวิ...
ชื่อผู้แต่งกฤชตินันท์ อุไรวรรณ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2529]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของปีกจมูกกับระยะระหว่างฟันเขี้ยว / คณะผู้จัดทำ สงคราม เวียงธีรวัฒน์, ไ...
ชื่อผู้แต่งสงคราม เวียงธีรวัฒน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2531]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์การกระจายของแรงเค้นจากการเคลื่อนฟันเขี้ยว โดยวิธีโฟโตอีลาสติก / ทัศนีย์ บัณฑราภิวัฒน์ = An...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ บัณฑราภิวัฒน์
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัญชาตญาณนักล่า = Hunters : เขี้ยวและกรงเล็บ = Tooth and claw [videorecording] / [Discovery Channe...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กันตนา, [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา