Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการถ่ายภาพรังสีพานอรามิก [electronic resource] / โดย สุวดี โฆษิ...
ชื่อผู้แต่งสุวดี โฆษิตบวรชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ค.ศ.2006 [2549]
เลขเรียกWN230 ส869บ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCBCT กับทันตกรรมปริมาตรทางเดินหายใจในโครงสร้างใบหน้าปกติ / โดย ศิริมา เพ็ชรดาชัย
ชื่อผู้แต่งศิริมา เพ็ชรดาชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกWU101 ศ471C 2560,617.6 ศ74ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคืนข้อมูลการรักษาทางทันตกรรมจากภาพถ่ายรังสี [electronic resource] = Dental treatment retrieval...
ชื่อผู้แต่งวิชวินท์ พันธรังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจด้วยรังสีพื้นฐานทางทันตกรรม = Basic dental radiographic examinations / วีรญา ตันทนาภรณ์กุล
ชื่อผู้แต่งวีรญา ตันทนาภรณ์กุล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
เลขเรียกRK 309 ว376ก 2559,WN230 ว826ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม : จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ในคลินิก / สุวดี โฆษิตบวรชัย
ชื่อผู้แต่งสุวดี โฆษิตบวรชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกRK309 ส868ก 2557,WN230 ส868ก 2557,599.945 ส251ว 2562 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพเชิงจิตวิสัยของภาพรังสี จากเครื่องโคนบีมซีทีที่พัฒนาขึ้นโดย สวทช. ประเทศไทย : รายงา...
ชื่อผู้แต่งสั่งสม ประภายสาธก
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep RK 309 ส112ก 2555,ส.ร. WU 100 ส128ก,ส.ร. 617.6 ส128ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิสูจน์หาเอกลักษณ์บุคคลหลังการจัดฟันด้วยภาพถ่ายทางรังสี / โดย นัฐวุฒิ รอดโฉม.
ชื่อผู้แต่งนัฐวุฒิ รอดโฉม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกRA1062 น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบุตำแหน่งฟันเขี้ยวบนคุดด้วยวิธีอ่านภาพรังสีแพโนรามา = Localization of impacted maxillary canin...
ชื่อผู้แต่งปฐมพงศ์ รุ่งเรืองศิลป์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จำฟันในภาพรังสีเอ็กซ์ทางทันตกรรม / นคินทร พัฒนชัย = Recognition of teeth in dental x-ray rad...
ชื่อผู้แต่งนคินทร พัฒนชัย
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาทางทันตกรรม / ศิริเพ็ญ เปสี, สำเริง อินกล่ำ
ชื่อผู้แต่งศิริเพ็ญ เปสี ผู้แต่ง
เลขเรียก617.6 ศ466ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาทางทันตกรรม = Dental diagnosis and treatment planning / ศิริเพ็ญ เปสี...
ชื่อผู้แต่งศิริเพ็ญ เปสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกWU141 ศ466ก 2561,617.67 ศ466ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าส่วนล่างของคนไทย โดยวิธีควอดริแลตเทอเริล / จินตนา ศิริชุมพันธ์ = The qua...
ชื่อผู้แต่งจินตนา ศิริชุมพันธ์
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความชุกของการเกิดฟันกรามคุดซี่ที่สามจากภาพถ่ายรังสีพานอรามิก / โดย นิราวรรณ วังคะฮาต ... [แ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนภาคทฤษฎีวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก กับความสามารถในการแปลผลรอยผุบนด้...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ ตั้งละมัย
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางภาพรังสีของฟันกรามล่างซี่ที่สามกับอายุตามปฏิทิน= Mandibular ...
ชื่อผู้แต่งจุติมา ตั้งกุลบริบูรณ์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา