Found: 68  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎบัตรพุทธบริษัท / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542.
เลขเรียกBQ4950 ก8 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนับถือพระพุทธศาสนาและชีวิตที่ดีในสังคมไทย กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยฉบับส...
ชื่อผู้แต่งพระพิทยา เสวกพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียก294.3 พ349ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก (ครั้งที่ 2 : 2543 : นครปฐม).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : คณะสงฆ์นิกายเนนบุตซูซุแห่งปรเทศไทย, 2543.
เลขเรียกBQ100 .ก26 2543,294.37 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกฝังคนไทยให้มีจิตสำนีกต่อพระพุทธศาสนา : พร้อมด้วยขั้นตอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและปัญหาธรรม...
ชื่อผู้แต่งจำทูล กองสาร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกBQ4138.T5 จ342 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกฝังคนไทยให้มีจิตสำนึกต่อพระพุทธศาสนา / จำทูล กองสาร์
ชื่อผู้แต่งจำทูล กองสาร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2547
เลขเรียกBQ4570 จ214ก 2547,294.3444 จ342ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมคุณธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา / กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2554.
เลขเรียกBQ5345 ก528 2554,370.114 ก169ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนยุคพระศรีอาริย์ : ว่าด้วยศาสนา ความเชื่อ และศีลธรรม / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกGN470.7 .น63 2545,294.308 น34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนไปวัด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม], [25--].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทย ใช่กบเฒ่า? (เถรวาท VS. ลัทธิอาจารย์) / พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ349 2553,294.391 พ331ค 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพุทธบริษัท / ธรรมปราโมทย์
ชื่อผู้แต่งธรรมปราโมทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2550.
เลขเรียกBQ5618.T5 ค695 2550,294.3 ธ44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพุทธบริษัท / พุทธทาส อินทปัญโญ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548.
เลขเรียกBQ4990.T5 พ733ค 2548,294.3444 พ831พท ล.9
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออุบาสก-อุบาสิกา : ทำวัตรเช้า-เย็น พร้อมแปล ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร และพระคาถาอื่นๆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยง เซียวจงเจริญ, [2538).
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) : รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2552.
เลขเรียกPL4159 .ธ44 2552,294.30132 พ1711จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา / วศิน อินทสระ text
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2558
เลขเรียกBQ554 ว357 2558,294.3 ว357ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา