Found: 63  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 มหัศจรรย์ / โดย ปารเมศ.
ชื่อผู้แต่งปารเมศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, [25--]
เลขเรียกBQ4570 .M5 ป6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่องตำราพระมหาพิชัยสงคราม ฉบับวัดควนอินทร์นิมิตร อ...
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541, [1998]
เลขเรียกU162 ก491 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหลักพุทธธรรมและคุณค่าที่ปรากฏในยันต์เทียนล้านนา : กรณีศึกษาเฉพาะในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง...
ชื่อผู้แต่งพระพิษณุพล สุวณฺณรูโป (รูปทอง)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกว/ภน 133.44 พ17116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องประเพณีไทย / ของ เสฐียรโกเศศ (ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน)
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2524.
เลขเรียกDS568 อ197ก 2524,390.09593 อ197ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติความเชื่อและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของวัดเขาค้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง / ชัยวุฒิ พิยะกูล.
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกูล.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540.
เลขเรียก390.09593 ช436ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย = Beliefs and Religions in Thai Society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก294.3 ส481ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ดูดทรัพย์ / มังกรยาลักษณ์ อุ่นวัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งมังกรยาลักษณ์ อุ่นวัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
เลขเรียกBF1714.B7 ม312 2552,133.5 ม62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมวิทยายุทธ์พุทธาคมเขาอ้อ เส้าหลินแห่งเมืองพัทลุง / รัน นิรนาม ผู้รวบรวมและผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งรัน นิรนาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วลี ครีเอชั่น, 2550.
เลขเรียกBF1408 ร63,294.3121 จ54จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรพรรดิ์พระเครื่อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2530.
เลขเรียกBQ4570.M3 จ62 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมพระอภิญญา พระเกจิดัง 4 ภาค / ธรรมโรจน์, นามแฝง
ชื่อผู้แต่งธรรมโรจน์, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อารศรมปัญญา, 2554
เลขเรียก133.44 ธ348ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมพระอภิญญาพระเกจิดัง 4 ภาค / ธรรมโรจน์. [text]
ชื่อผู้แต่งธรรมโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อาศรมปัญญา 5980 2554.
เลขเรียก294.3219
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิรัจฉานวิชา : มีจริงพึ่งได้แต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ / ทวีศักดิ์ ใครบุตร
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ ใครบุตร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2555.
เลขเรียก133 ท57ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะกรุดเสริมบารมี / ทิพยจักร, เขียน.
ชื่อผู้แต่งทิพยจักร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2552.
เลขเรียกBF1561 ท67 2552,133.44 ท461ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยสำนักเขาอ้อ สรรพยาบรรพตปักษ์ใต้ / สารูป ฤทธิ์ชู และคณะ.
ชื่อผู้แต่งสารูป ฤทธิ์ชู.
พิมพลักษณ์พัทลุง : วัดเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน, 2551.
เลขเรียกDS589.P34 ส64 2551,294.335 ส27ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้าอยากพ้นวิกฤตต้องเลิกติดไสยศาสตร์ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก, 2538.
เลขเรียกBQ4570.M3 พ335ส 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา