Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่องตำราพระมหาพิชัยสงคราม ฉบับวัดควนอินทร์นิมิตร อ...
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541, [1998]
เลขเรียกU162 ก491 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหลักพุทธธรรมและคุณค่าที่ปรากฏในยันต์เทียนล้านนา : กรณีศึกษาเฉพาะในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง...
ชื่อผู้แต่งพระพิษณุพล สุวณฺณรูโป (รูปทอง)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกว/ภน 133.44 พ17116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องประเพณีไทย / ของ เสฐียรโกเศศ (ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน)
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน พระยา 2431-2512.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2524.
เลขเรียกDS568 อ197ก 2524,390.09593 อ197ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนมหัศจรรย์ / อริยะ.
ชื่อผู้แต่งอริยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกล็ดแก้ว, 2543.
เลขเรียกRM 666.C6 อ398ก 2543,133.43 อ398ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติความเชื่อและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของวัดเขาค้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง / ชัยวุฒิ พิยะกูล.
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกูล.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540.
เลขเรียก390.09593 ช436ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย : วิเคราะห์เชิงสังคม-มานุษยวิทยา / โดย สนิท สมัครการ
ชื่อผู้แต่งสนิท สมัครการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539.
เลขเรียกBQ4345 ส214,294.3013 ส153ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย = Beliefs and Religions in Thai Society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก294.3 ส481ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย = Beliefs and Religions in Thai Society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก294.3 ส481ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ดูดทรัพย์ / มังกรยาลักษณ์ อุ่นวัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งมังกรยาลักษณ์ อุ่นวัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
เลขเรียกBF1714.B7 ม312 2552,133.5 ม62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมวิทยายุทธ์พุทธาคมเขาอ้อ เส้าหลินแห่งเมืองพัทลุง / รัน นิรนาม ผู้รวบรวมและผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งรัน นิรนาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วลี ครีเอชั่น, 2550.
เลขเรียกBF1408 ร63,294.3121 จ54จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรพรรดิ์พระเครื่อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2530.
เลขเรียกBQ4570.M3 จ62 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมพระอภิญญา พระเกจิดัง 4 ภาค / ธรรมโรจน์, นามแฝง
ชื่อผู้แต่งธรรมโรจน์, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อารศรมปัญญา, 2554
เลขเรียก133.44 ธ348ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมพระอภิญญาพระเกจิดัง 4 ภาค / ธรรมโรจน์. [text]
ชื่อผู้แต่งธรรมโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อาศรมปัญญา 5980 2554.
เลขเรียก294.3219 ธ17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิรัจฉานวิชา : มีจริงพึ่งได้แต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ / ทวีศักดิ์ ใครบุตร
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ ใครบุตร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2555.
เลขเรียก133 ท57ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา