Found: 132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการพุทธศาสนา : กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม สองทศวรรษ มหาวิท...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่]. : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก394.3378
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการพุทธศาสนา : กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม สองทศวรรษ มหาวิทย...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียกBQ564 ก485 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางด้านศาสนา / มนัส ภาคภูมิ จัดทำบทสรุป รวบรวมงานวิจัย.
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียกBL42.5 .ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2542.
เลขเรียกLA1221 พ47,370.7 ก351ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและวัฒนธรรม : ประมวลบทความทางวิชาการ / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2526.
เลขเรียกLA1220 ก522 2526,370
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนยุคพระศรีอาริย์ : ว่าด้วยศาสนา ความเชื่อ และศีลธรรม / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกGN470.7 .น63 2545,294.308 น34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวต่อไปของประชาธิปไตย / โดย เสาวณีย์ ลิมมานนท์ และ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสาวณีย์ ลิมมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไพศาลศิริ, 2516.
เลขเรียกPL4208.5.ส75 ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอคืนพื้นที่ธรรม / พระไพศาล วิสาโล
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกBQ4570.S7 พ354ข 2553,294.3131 พ17ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทย หลงทางหรือไร / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2535.
เลขเรียกBQ7210 พ332 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยกับป่า / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537.
เลขเรียกSD235.ท9 ธ45,289.5911 พ711ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยกับป่า / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2537.
เลขเรียกBQ4570.N3 พ44 2537,294.32 ป11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา