Found: 89  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที) / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์นครปฐม : จ.เจริญอินเตอร์พริ้น (ประเทศไทย) จำกัด, 2553
เลขเรียกBQ4570.S6 พ349ก 2553,294.3378 พ17116ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถาน : ศึกษากรณี วัดป่าหนองดินดำ ตำบลบ้านแก...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ คุณะวันทนิต
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงพุทธ (กระบวนการทางพฤติกรรม) / บุญทัน ดอกไธสง
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกHD30.4 บ464,150.1943 บ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางด้านศาสนา / มนัส ภาคภูมิ จัดทำบทสรุป รวบรวมงานวิจัย.
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียกBL42.5 .ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางเลือก : สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541.
เลขเรียกBQ4570.E3 พ335ท,294.3378 พ335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการกระทำผิดของเด็ก และเยาวชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะสถานฝึกและอบรม...
ชื่อผู้แต่งนิพนธิ์ เจิมจำนงค์, 2512-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาการขัดแย้งทางความคิดตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study...
ชื่อผู้แต่งสุรางค์รักษ์ ต้นทา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 294.3013 ส858ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอกุศลมูลในฐานะเป็นสาเหตุแห่งปัญหาสังคม = An Analytical Study of Unwholeso...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา กิตติศักดิ์ไพรัช
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกอ 294.3013 ร623ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปตุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกBQ4570.S7 พ36 2535,341.1 พ332 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแนะนำและแก้ไขปัญหาทางสังคมและการเมืองของพระพุทธเจ้า : รายงานการวิจัย / โดย อำนวย ยัสโยธา
ชื่อผู้แต่งอำนวย ยัสโยธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียก294.3013 อ215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยใจดี / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
ชื่อผู้แต่งพระมิตซูโอะ คเวสโก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิมายา โคตมี, 2552.
เลขเรียกBQ4075 พ418 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ และเมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2550.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ349ค 2550,170 พ171ค 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / วินัย ...
ชื่อผู้แต่งวินัย สมมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกวจ BQ5130 ว621
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา