Found: 267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 14 (เอกสารเกี่ยวกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกDS571 .ห36 ล.22,959.3 ห15 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ : รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์ / โครงการจัด...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2525.
เลขเรียกDS580.1 .จ74,904 บ115ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมคนล้มเจ้า / หมอหน่อย.
ชื่อผู้แต่งหมอหน่อย
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [2553].
เลขเรียกDS586 ห16 2553,320.9593 ห183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมแดง! เผาบ้านเผาเมือง/ จตุริวทย์, บรรณาธิการ ไญยิกา เมืองจำนงค์.
ชื่อผู้แต่งจตุรวิทย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีนปัญญาญาณ, 2553.
เลขเรียกJQ 1746 จ143ก 2553,320.9593 จ141ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสใหม่ของวิถีชีวิต เสรีภาพ และวัฒนธรรม ใน 5 ทศวรรษที่พ้นผ่าน / ส.ศิวรักษ์ ; นิพนธ์ แจ่มดวง บรรณา...
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2554.
เลขเรียกHN700.55.ก8 ส755 2554,301.29593 ส15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาญจนสังฆปิตรานุสรณ์ / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามปริทัศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกDS589.ก5 ก66,959.3 ก423
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโดยธรรม / ไชย ณ พล
ชื่อผู้แต่งไชย ณ พล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2548.
เลขเรียกBQ4570.A3 ช94 2548,294.315 ช851ก 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 เรื่อง "วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมและการปกคร...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 9 : 2550 : ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
เลขเรียกJQ 1745 ส14 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบการปกครองของไทยกับรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analyti...
ชื่อผู้แต่งพระสนั่น ชาคโร (ภูริศรี)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 320.3 ส198ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปตุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกBQ4570.S7 พ36 2535,341.1 พ332 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมือง (มิใช่) เรื่องของสงฆ์ / พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตโต) ; [บรรณาธิการ: ประพันธ์ วรรณบร...
ชื่อผู้แต่งพระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่องศยาม , 2543.
เลขเรียกBQ6140 พ394,294.3657 พ394ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองกับการปกครองของไทย = Thai politics and government / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกJQ1745 ก498 2559,320.9593 ก275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองกับการปกครองของไทย = Politics and Thai government / สุรพล สุยะพรหม บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกJQ1745 .ก635 2553,320.9593 กป498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา