Found: 530  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 14 (เอกสารเกี่ยวกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกDS571 .ห36 ล.22,959.3 ห15 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ : รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์ / โครงการจัด...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2525.
เลขเรียกDS580.1 .จ74,904 บ115ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณี พ.ร.บ.จัดรูป (ฮุบ) ที่วัด / ผู้รวบรวมเรียบเรียง, พระราชกวีและคณะ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก294.30134 ก153 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมคนล้มเจ้า / หมอหน่อย.
ชื่อผู้แต่งหมอหน่อย
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [2553].
เลขเรียกDS586 ห16 2553,320.9593 ห183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมแดง! เผาบ้านเผาเมือง/ จตุริวทย์, บรรณาธิการ ไญยิกา เมืองจำนงค์.
ชื่อผู้แต่งจตุรวิทย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีนปัญญาญาณ, 2553.
เลขเรียกJQ 1746 จ143ก 2553,320.9593 จ141ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, 2543.
เลขเรียกJC421 พ335 2543,294.3377 พ331ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกBQ4370.S7 พ364,294.3013 พ463ก 4/2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสใหม่ของวิถีชีวิต เสรีภาพ และวัฒนธรรม ใน 5 ทศวรรษที่พ้นผ่าน / ส.ศิวรักษ์ ; นิพนธ์ แจ่มดวง บรรณา...
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2554.
เลขเรียกHN700.55.ก8 ส755 2554,301.29593 ส15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าฝันเพื่อมนุษยชาติ : บทสนทนากับทะไลลามะ ว่าด้วยเรื่องเงิน การเมือง และชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น / ...
ชื่อผู้แต่งทะไลลามะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2546.
เลขเรียกBQ7935.B774 ท2171 2546,922.943 ท335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าฝันเพื่อมนุษยชาติ = Imagine all the people / บทสนทนากับทะไลลามะ ว่าด้วยเรื่อง เงิน การเมือง แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2545.
เลขเรียกBL1489.ง65 ก46,294.34 ท335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาญจนสังฆปิตรานุสรณ์ / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามปริทัศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกDS589.ก5 ก66,959.3 ก423
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโดยธรรม / ไชย ณ พล
ชื่อผู้แต่งไชย ณ พล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2548.
เลขเรียกBQ4570.A3 ช94 2548,294.315 ช851ก 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองของพระพุทธเจ้าระบอบธรรมาธิปไตย / ไชย ณ พล, วิจัย.
ชื่อผู้แต่งไชย ณ พล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2537?].
เลขเรียกBQ4570.S7 ช94,294.363 ช94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา