Found: 203  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : บทความวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี] : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ, 2536.
เลขเรียกS523 ม56,607.593 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี พระธรรมจาริก / [สถาบันวิจัยชาวเขา, กองสงเคราะห์ชาวเขา และกองวิชาการ กรมประชาสงเคราะห์].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร, 2538].
เลขเรียก294.3013 ส647 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี พระธรรมจาริก / มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร กรมประชาสงเคราะห์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสงเคราะห์. มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียกBQ4190 ก169ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี พระธรรมจาริก / กรมการศาสนา, คณะพระธรรมจารึก
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร กรมการศาสนา,
เลขเรียกBQ4570.S6 ก521ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 พระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗: ชีวิตและการทำงาน / พินิจ ลาภธนานนท์
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลาภธนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกBQ4570.S6 พ686ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ปี พุทธทาสภิกขุ : ศาสนากับพิสิกส์ใหม่ / สถาบันวิถีทรรศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2548.
เลขเรียกBQ992 ก77,294.37 ก518 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง / อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกBQ5130 อ378ก,153 อ378ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต จ. ตราด [electronic resource]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF), [254-]
เลขเรียกHN700.592.C6 ก286
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง = Management administration following moral...
ชื่อผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟรเพช, 2550.
เลขเรียกJF1351 ว689,658.4 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน / รัชนี จันทร์เกษ.
ชื่อผู้แต่งรัชนี จันทร์เกษ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2551.
เลขเรียกR729.5.R87 ร62 2551,WB327 ร6ก 2551,610.9593 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2552.
เลขเรียกBJ1528.T5 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาเรื่องศาสนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2531 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่องศาสนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2531 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.
เลขเรียกBQ4570.S6 ก485ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท / โดย สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ไหม รัตนวรารักษ์, ยงยุทธ ...
ชื่อผู้แต่งสุภาพรรณ ณ บางช้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียกHN40.B8 ส838,294.3 ส246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท / โดย สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ไหม รัตนวรารักษ์ม ยงยุทธ โร...
ชื่อผู้แต่งสุภาพรรณ ณ บางช้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียกBQ4570.ส6 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา