Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี.อี.โอ. / นวพร เรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกBQ4570.A3 น53 2549,658 น54ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง = Management administration following moral...
ชื่อผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟรเพช, 2550.
เลขเรียกJF1351 ว689,658.4 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงพุทธ : กระบวนการทางพฤติกรรม / บุญทัน ดอกไธสง.
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกBQ4570.M36 บ464ก 2528,350 บ243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงพุทธ : วิเคราะห์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผ่านกรอบแนวคิด หลักอริยสัจ 4 ศึกษา...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพล ชนะมาร
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกJS7153.3.A8 ฉ422ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปรัชญาการบริหารเชิงเปรียบเทียบ : ทฤษฎีการบริหารแบบตะวันตกกับการบริหารแบบพุทธ / พระมหาอริยะ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาอริยะ เพียงตา (ปญฺญาทีโป)
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกBQ4570.S7 อ46 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริหาร ตามแนวพุทธธรรม ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึ...
ชื่อผู้แต่งคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียก373.12011 ค 249 ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองกับการปกครองของไทย = Thai politics and government / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกJQ1745 ก498 2559,320.9593 ก275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายทางวิชาการและหลักปฏิบัติในการฝึกอบรมข้าราชการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ / กรมก...
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2534
เลขเรียก174.935 ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาเหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน : คนไทยไม่ใจแคบแต่ระวังอย่าให้ปัญญาแคบ / พระธรรมปิฎก...
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรม, 2545.
เลขเรียกBQ554 พ349 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะกับการบริหาร / มนูญ วงศ์นารี
ชื่อผู้แต่งมนูญ วงศ์นารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), 2536.
เลขเรียก294.3013
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะกับการบริหาร = Dhamma & management / มนูญ วงศ์นารี.
ชื่อผู้แต่งมนูญ วงศ์นารี.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.ผ.], 2536.
เลขเรียกBQ4570 S7 ม37 2536,294.3144 ม175ธ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาธิปไตย 9 : อารยธรรมใหม่ของแผ่นดิน ขจัดสิ้นเหตุวิกฤตชาติ / ปริญญาโณภิกขุ (ป. เพชรอริยะ) และ สม...
ชื่อผู้แต่งปริญญาโณภิกขุ (ป. เพชรอริยะ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด , 2549
เลขเรียกBQ4570.A3 ป462ธ 2549,294.30132 ป17ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาธิปไตย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรศิวการพิมพ์, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริษัท พระพุทธเจ้า ไม่จำกัดความสุขและความร่ำรวย = The Buddha company unimited abundant happiness & w...
ชื่อผู้แต่งภัทระ ฉลาดแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดไลฟ์, 2562
เลขเรียก294.3144 ภ373บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารคนและงานตามหลักการของพระพุทธเจ้า / กมล ฉายาวัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งกมล ฉายาวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชบา พับลิชซิ่ง เวิร์กส, 2549.
เลขเรียกHF5549 ก44 2549,658.3 ก 056 บ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา