Found: 151  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี พระธรรมจาริก / [สถาบันวิจัยชาวเขา, กองสงเคราะห์ชาวเขา และกองวิชาการ กรมประชาสงเคราะห์].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร, 2538].
เลขเรียก294.3013 ส647 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 พระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ. 2546-2547: ชีวิตและการทำงาน / พินิจ ลาภธนานนท์.
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลาภธนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกBQ5899.T56N7 พ66 2550,294.363 พ73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง600 ปี ติโลกราชากับมิติทางวัฒนธรรมและประวัติสตร์ล้านนาในยุคปัจจุบัน : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก959.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อตั้งและขยายตัว ของธรรมยุติกนิกาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2394-2473) = The establishment...
ชื่อผู้แต่งเปรมวิทย์ ท่อแก้ว, 2507-
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกวจ 294.39 ป84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีความพุทธจริยธรรมในวรรณกรรมเรื่องผาแดง-นางไอ่ / พระบุญยืน งามเปรี่ยม
ชื่อผู้แต่งพระบุญยืน งามเปรี่ยม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตำนานสิหิงคนิทานในล้านนา = An Analysis of Sihinggkanidana in Lanna / พระหล้า อมรเมโธ (ม...
ชื่อผู้แต่งพระหล้า อมรเมโธ (มูลใจทราย)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกว/ภน 294.34218 พ17119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบหอไตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = The study on religious beliefs and ...
ชื่อผู้แต่งสถาพร อรุณวิลาศ.
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบหอไตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = The study on religious beliefs and a...
ชื่อผู้แต่งสถาพร อรุณวิลาศ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.
เลขเรียกNA6022 .ส32
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพุทธสัญลักษณ์ล้านนา / โดย สุวิภา จำปาวัลย์, ชัปนะ ปิ่นเงิน
ชื่อผู้แต่งสุวิภา จำปาวัลย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลียเชียงใหม่. 2553
เลขเรียกวจ NA6022.N6 ส368
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพุทธสัญลักษณ์ล้านนา = A study of buddhist symbolism in Ian Na / ผู้วิจัย : สุวิภา จำปาวัล...
ชื่อผู้แต่งสุวิภา จำปาวัลย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียก726.143
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อพระพุทธศาสนาและฤาษีของชาวกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร กรณีศึกษา หมู่บ้านสะเน่พ่...
ชื่อผู้แต่งภาวนีย์ บุญวรรณ
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกBQ4055 ภ474ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งนุชิต ศรีอาจ, 2495-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินอ้อผะหญา / สนั่น ธรรมธิ.
ชื่อผู้แต่งสนั่น ธรรมธิ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์แอนด์มีเดีย, 2557.
เลขเรียกDS568 ส36 2557,398.995911 ส1511ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูบาศรีวิชัย "ตนบุญ" แห่งล้านนา (พ.ศ. 2421-2481) / โสภา ชานะมูล
ชื่อผู้แต่งโสภา ชานะมูล
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกBQ960.ค5 ส94 2534,92 พ394สภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา