Found: 176  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งการรู้แจ้ง เขียน ริวโฮ โอคาวา ; แปล นันทวิทย์ พรพิบูลย์
ชื่อผู้แต่งโอคาวา, ริวโฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย) 2558
เลขเรียกBQ4445 อ281 2558,158 อ965ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการภาวนาศึกษา เมื่อความรู้แปรเป็นความรัก = Meditation as Contemplative Inquiry When Knowing Be...
ชื่อผู้แต่งซายองค์, อาเธอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2556
เลขเรียกBL627 ซ219,294.3422 ซ269ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง / อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกBQ5130 อ378ก,153 อ378ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารเชิงพุทธ / นิตย์ สัมมาพันธ์
ชื่อผู้แต่งนิตย์ สัมมาพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ โอเดียนสโตร์, 2529.
เลขเรียกBQ4570.A3 น574 2529,350 .น34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลับชาติมาเกิดครั้งสุดท้าย / นิธิทัศน์ เศรษฐ์. [text]
ชื่อผู้แต่งนิธิทัศน์ เศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ย้อนรอย 2554.
เลขเรียก294.323 น34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล่อม เกลี้ยง เลี้ยง ดู / ว. วชิรเมธี
ชื่อผู้แต่งว. วชิรเมธี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ทูเดย์, 2557.
เลขเรียกBQ5436 ว5ก 2557,294.3444 ว111ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายหายไข้ ใจหายทุกข์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2544].
เลขเรียกBQ4570.M4 ป44,294.32 พ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจิตใจ / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2526].
เลขเรียกBQ4055 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิต สำหรับเด็กเล็ก / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2543.
เลขเรียกBQ 4750 ก218ก 2543,294.350833 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน = Political development for sustainability / วิชัย ตันศิริ.
ชื่อผู้แต่งวิชัย ตันศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา, 2560.
เลขเรียกJQ 1745 ว32ก 2560,320 ว3211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ : ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ / สุมน อมรวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการกิตติเมธีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
เลขเรียกBQ4075 .ส74 2542,370.1523 ส841ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสุขสำหรับสังคมสมัยใหม่ = Happiness development for the modern society / ตีรณ พงศ์มฆพัฒ...
ชื่อผู้แต่งตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกBQ4570.E25 ต64 2554,330 ต74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2543.
เลขเรียกBQ4570.P76 พ48,294.3444 พ335พ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา