Found: 136  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่ง ที่ควรทำก่อนตายและวิธีสร้างบุญบารมีในชีวิตประจำวัน พร้อมคำศัพท์ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย / เบญจธรร...
ชื่อผู้แต่งเบญจธรรม รักษ์ธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี ดี ลิเบอร์, ม.ป.ป.
เลขเรียก294.344 บ532ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArab Spring : การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ / จรัญ มะลูลีม
ชื่อผู้แต่งจรัญ มะลูลีม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557.
เลขเรียกDS63.1 จ4อ 2557,320.9174927 จ154อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLand, sea & air สุดยอดเครื่องจักรสงครามสามเหล่าทัพ / พารากอน บุ๊คส์ เขียน ; ชัยจักร ทวยุทธานนท์ แปล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560
เลขเรียกU800 .ล83 2560,355.8 ล946 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสธรรม / หลวงพ่อสนอง กตปุณโญ.
ชื่อผู้แต่งสนอง กตปุญฺโญ พระภิกษุ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิพุทะอเนกประสงร์ วัดสังฆทาน, 2539.
เลขเรียกBQ4165 ส194 2539,294.342 ส194ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวงฉบับสมุดไทย ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์ : รายง...
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ ลักษณะศิริ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียก895.9109 จ653ก 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ในวรรณกรรมเรื่องตึกตวนเลสาบ = The study of Khmer vocabularies in Teuk Tuonle Sap / ...
ชื่อผู้แต่งจอง, ยอนชาง.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเห็นทางธรรมสามระดับ : บทบรรยายคำสอนเรื่อง "การเห็นทั้งสาม"ของท่านงอร์เชนคนชกลุนดรุบ / โดย ริมโป...
ชื่อผู้แต่งริมโปเช, เตชุง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิพันดารา, 2554.
เลขเรียกBQ7640 ร66,294.392 ร36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอแนะนโยบายด้านสุขภาพ เรื่องการจัดการและรับมือกับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากพนัน / มูลนิธิสาธารณสุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2562
เลขเรียกPC2121 ช224 2560,306.482 ข1958 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคชธรรม : ธัมมานุกรม / ทวิช เปล่งวิทยา.
ชื่อผู้แต่งทวิช เปล่งวิทยา.
พิมพลักษณ์[นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : สำนักงานกลางกองการวิปัสสาธุระ, 2515].
เลขเรียก294.303 ท179ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงนิรันดร์ หลักคำสอนคุ้มครองจิตใจ / พระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ.
ชื่อผู้แต่งพระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2555.
เลขเรียกBQ4570 พ4ค 2555,294.3 พ323ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมา-ลักษณะ-ประมวลศัพท์ = Funktionverbgefuge / เอนก กิมสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกPF 1421 อ238ค 2547,435 อ83ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์มูลกัจจายนะ 9 ผูก แปลยกศัพท์ บริบูรณ์ / แปลและเรียบเรียงโดย ทองยศ ใจทัศน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540]
เลขเรียกBQ4138.T5 ค262
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์มูลกัจจายนะ 9 ผูก แปลยกศัพท์ บริบูรณ์ / แปลและเรียบเรียง โดย ทองยศ ใจทัศน์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2540.
เลขเรียกBQ1029.T5 ค64 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำทับศัพท์...ภาษาต่างประเทศในไทย / เจตต์ วิษุวัต.
ชื่อผู้แต่งเจตต์ วิษุวัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550.
เลขเรียกPL4168 จ73,495.9124 จ54ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา