Found: 235  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หลวงเตี่ย" : พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท) วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะศิษยานุศิษย์ของพระธรรมราชานุวัตร, 2550.
เลขเรียก294.30922 ห313(2) 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พระไทยไปนอกเพื่อให้ฝรั่งไหว้ / บิ๊กป๋วย ใจไทย
ชื่อผู้แต่งบิ๊กป๋วย ใจไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์, 2556.
เลขเรียกBQ 6140 บ321ส 2556,294.3 บ72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี พระธรรมจาริก / กรมการศาสนา, คณะพระธรรมจารึก
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร กรมการศาสนา,
เลขเรียกBQ4570.S6 ก521ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ทศวรรษมรดกธรรม จาก ปิ่น มุทุกันต์ / รักพงษ์ แซ่โซว, รวบรวมเผยแพร่
ชื่อผู้แต่งรักพงษ์ แซ่โซว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2555
เลขเรียกBQ4055 ร-ส 2555,294.363 ร286ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ทศวรรษมรดกธรรมจาก ปิ่น มุทุกันต์ / รักพงษ์ แซ่โซว รวบรวมเผยแผ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2555.
เลขเรียกDS578.32.ป617 ร286ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย / ผู้จัดทำต้นฉบับ/บรรณาธิการ พระสมุทร ถาวรธมฺโม ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.
เลขเรียกBQ6331.ท94 ห65,294.3435 ห65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBuddhist summit : the second world Buddhist propagation conference, Buddhamonthon, Nakhon Pathom, T...
ชื่อผู้แต่งWorld Buddhist Summit (2000 : Nakhon Pathom, Thailand)
พิมพลักษณ์Bangkok : Amarin Printing, 2000.
เลขเรียก294.3 ก471ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พิมพ์อำไพ, 2542.
เลขเรียกBQ6337.ป3ธ45 ธ45 2542,294.3013 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวเขาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริกในหมู่บ้านห้วยปง อำเภอเชียงดาว จัง...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ชัยพิกุสิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกBL96 .ป46 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ที่มีต่อเยาวชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญ...
ชื่อผู้แต่งสโรชา เตชะกฤตภูริพงศ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา / พระเทพปริยัติเมธี (รุ่น ธีรปญฺโญ).
ชื่อผู้แต่งพระเทพปริยัติเมธี (รุ่น ธีรปญฺโญ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกBQ162.ท9 ร73,294.37 พ322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารหารเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา / พระครูภาวนาโสภิต วิ. (บุญญรัตน์ เมืองวงศ์).
ชื่อผู้แต่งพระครูภาวนาโสภิต วิ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2553.
เลขเรียกBQ266 .ภ65 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปชีวิตเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งศานติภาพในหมู่มนุษย์ / รัญจวน อินทรกำแหง. [text]
ชื่อผู้แต่งรัญจวน อินทรกำแหง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2551.
เลขเรียก294.372 ร113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก (ครั้งที่ 2 : 2543 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2543]
เลขเรียกBQ100 ก485 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก (ครั้งที่ 2 : 2543 : นครปฐม).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : คณะสงฆ์นิกายเนนบุตซูซุแห่งปรเทศไทย, 2543.
เลขเรียกBQ100 .ก26 2543,294.37 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา