Found: 186  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี.อี.โอ. / นวพร เรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกBQ4570.A3 น53 2549,658 น54ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDialogue สุนทรียสนทนา : ศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์สติปัญญาร่วมกันของมนุษย์ / มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร.
ชื่อผู้แต่งมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โมโนธีม, 2552.
เลขเรียกHD30.2 .ม36 2552,808.56 ม33ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมการศาสนา / กรมการศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2551.
เลขเรียกBQ320 ก169,294.365 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมการศาสนา / คณะทำงานจัดทำต้นฉบับ ภัคสุจิ์ภรณ์ จิปิภพ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2555.
เลขเรียก294.365
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง / อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกBQ5130 อ378ก,153 อ378ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแผนกธรรมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดใหญ่ จังหวัดลำพูน [Text] พระครูวิทิตเจติยานุรัก...
ชื่อผู้แต่งพระครูวิทิตเจติยานุรักษ์ (เจริญ เรือนปัญโญ)
พิมพลักษณ์ลำปาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2549
เลขเรียก371.07
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั...
ชื่อผู้แต่งวนิดา ทวีวรรณ
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดองค์กรบริหารเชิงพุทธของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด = A Buddhist organization management of the prov...
ชื่อผู้แต่งพระระพิน พุทธิสาโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกว 200 พ17117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานสำนักงาน = Office Management / เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ริมปิงการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกBQ6460 พ348ส 2544,651.3 พ885ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการชลประทานในพระพุทธศาสนา = Irrigation management in buddhism / ภัทวี ดวงจิตร
ชื่อผู้แต่งภัทวี ดวงจิตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกว 333.913 ภ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรวัดของพระสังฆาธิการระดับวัด ในเขตการศึกษา 1 : รายงานการวิจัย / สุจินต์ น...
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สำนัก, 2545
เลขเรียกBQ162.T5 ส72 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี [text] / สุปัน เดชประเสร...
ชื่อผู้แต่งสุปัน เดชประเสริฐ
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวพ 375.001 ส824ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจิตใจ / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2526].
เลขเรียกBQ4055 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา