Found: 722  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ขั้นวิถีทางสู่ความสุข / ภันเต คุณารัตนา มหาเถระ ; ชวาลา เธียรธนู, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งภันเต คุณารัตนา มหาเถระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์, 2546.
เลขเรียกBQ4320 ภ63,294.3122 ภ381ป 2546 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี / พระเทพสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)
ชื่อผู้แต่งพระเทพสุทธิเมธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536.
เลขเรียกBQ4040 พ332
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมและนรกสวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมึก, 2537.
เลขเรียกBQ4435 พ47 2537,294.3123 พ335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการตีความพระพุทธพจน์ ตามแนวคิดของคัมภีร์เนตติ / จำรูญ ธรรมดา, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งจำรูญ ธรรมดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย, 2555, [2012]
เลขเรียกBQ4040 จ227ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการตีความพระพุทธพจน์ตามแนวของคัมภีร์เนตติ / จำรูญ ธรรมดา
ชื่อผู้แต่งจำรูญ ธรรมดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย, 2555.
เลขเรียก181.043 จ369ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์พุทธปรัชญาและสำนักคิดร่วมสมัย / ฉลอง พันธ์จันทร์
ชื่อผู้แต่งฉลอง พันธ์จันทร์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อินทนิล, 2559, [2016]
เลขเรียกB162 ฉ151ก 2559,100 ฉ151ก 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำหลักพุทธปรัชญาเรื่อง อริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาของครูในสังกัดเขตพื้นที...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร วงศ์ชาลี
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.3175 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงพุทธ (กระบวนการทางพฤติกรรม) / บุญทัน ดอกไธสง
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกHD30.4 บ464,150.1943 บ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์แนวความคิด เรื่องเกมภาษาของวิตเกนสไตน์ ในการอธิบายเรื่องของความหมาย ในภาษาศาสนา ศึกษาเฉพ...
ชื่อผู้แต่งสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียก294.301
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการตีความตัวบทตามแนวทางพุทธศาสนาเถรวาท / นวชัย เกียรติก่อเกื้อ = Assessment of textual in...
ชื่อผู้แต่งนวชัย เกียรติก่อเกื้อ
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การบริโภคแนวพุทธปรัชญา / กุลลินี มุทธากสิน = A buddhist analysis on the consumption / G...
ชื่อผู้แต่งกุลลินี มุทธากลิน, 2513-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนา [Text] มรกต สิงหแพทย์
ชื่อผู้แต่งมรกต สิงหแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522
เลขเรียก294.3013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปรัชญา เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง / นิรมล ทัพเวช = Philosophical aspects of traiphumphra...
ชื่อผู้แต่งนิรมล ทัพเวช
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา