Found: 448  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริง และ กรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีช...
ชื่อผู้แต่งปรีชา สุวรรณทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
เลขเรียกHJ9135 ป46 2559,343.5930 ป469ธ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 principles of the king : ทศพิธราชธรรมแห่งรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชมหารา...
ชื่อผู้แต่งโรม บุนนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2553
เลขเรียกDS 586 ร86ส 2553,294.35 ร86ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นิทานเรื่องสั้นเพื่อจริยธรรม : 10 นิทานเซ็น / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาส อินทปัญโญ 2449-2536..
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2551.
เลขเรียกBQ9265.4 พ7ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA BUDDHIST APPROACH AS AN ALTERNATIVE ECONOMIC PARADIGM : A CASE STUDY OF INTERNATIONAL NETWORK OF ...
ชื่อผู้แต่งPawel kazimierz bartosik.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องMoral magazine = คุณธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2549-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPMCM รู้ก่อนสร้าง / CM49.
ชื่อผู้แต่งCm49.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทลายเส้น, 2558.
เลขเรียกTH145 ซ351,690 ค183พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUnseen ธรรมะ ... หลังกำแพง / [คณะวิทยากรของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระไตรปิฎก] ; ผู้เขี...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกBQ4570.L5 อ63,294.304 อ113อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก.ข. ศีลธรรม / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2531.
เลขเรียกBJ125.ท9 พ74,170 พ831ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกงจักรหรือดอกบัว / อริโย ภิกขุ
ชื่อผู้แต่งอริโย ภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียกBQ4138.T5 อ398ก,294.3444 อ398ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราบเท้าพ่อแม่แก้ได้ทุกกรรม / ทศพร ศรีคำ.
ชื่อผู้แต่งทศพร ศรีคำ(กลมเกลียว).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาเปรียญ, 2553.
เลขเรียก294.342 ท 155 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลับสู่...รากแก้ว / พล แสงสว่าง.
ชื่อผู้แต่งพล แสงสว่าง.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545.
เลขเรียก158.3 พ436ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายหายไข้ ใจหายทุกข์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2544].
เลขเรียกBQ4570.M4 ป44,294.32 พ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน / กิตติชัย สุธาสิโนบล
ชื่อผู้แต่งกิตติชัย สุธาสิโนบล
เลขเรียก294.307 ก673กจ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา