Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกSF5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเรื่อง งานวิจัย วช. โอกาสการพัฒนาศักยภาพโคนมของประเทศ / จัดโดย ภารกิจโครงการและประสานงานวิ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง งานวิจัย วช. โอกาสการพัฒนาศักยภาพโคนมของประเทศ (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกSF208 ก525 2552,636.234 ค123ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสมุนไพรไทยต่อสัตว์ปีกและสุกร / นันทวัน บุณยะประภัศร...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ประสานงานโครงการ "การใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียกQK99.T5 ผ42 2548,QV766 ผ191 2548,615.321 น115ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรไทย : โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 มกราคม 2547 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสมุนไพรไทย : โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ (ครั้งที่ 2 : 2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2547.
เลขเรียกSF81 .ก643 2547,QV766 ก482ส 2547,615.321 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท ข ประจำปี 2537 และ 2538 เสนอในการสัมมน...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาผลการดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท ข ประจำปี 2537 และ 2538 (2539 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2539.
เลขเรียกT65 .ก27 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา