Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการใช้อาหาร : เอกสารการสอนชุดวิชา คหกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538
เลขเรียกTX 354 ส40อ,630 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ / นฤมล อัศวเกศมณี.
ชื่อผู้แต่งนฤมล อัศวเกศมณี.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550.
เลขเรียกQH61 .น44 2550,069.53 น276ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาพืชตระกูลถั่วเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ = Preservation of legumes forage / วาสนา พรมโว.
ชื่อผู้แต่งวาสนา พรมโว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545.
เลขเรียกคน28/2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการเก็บถนอมอาหารหยาบเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยใช้ถังหมักแบบสูญญากาศสแตนเลสและ...
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ จิโน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก636.08556 ป319ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์บอกเล่าเมืองสงขลาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) / เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ
ชื่อผู้แต่งเพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550.
เลขเรียกDS589.S3 พ82ป 2550,959.35 พ942ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานอุตสาหกรรมการเกษตร : ปัญหากระบวนการผลิตและแปรสภาพ / [สุดสาคร จันทร์หอม ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
เลขเรียกHD9000.9.A1 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนด้วยตนเองหมวดวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ สาขาวิชาเกษตรกรรม (AG 30) : ระดับมัธยมปลาย / วิทยา ส...
ชื่อผู้แต่งวิทยา สิริอนุวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศึกษา, [254-].
เลขเรียก630 ว582ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีอาหาร สรรค์สร้างเศรษฐกิจไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
เลขเรียกTP370 ก782ค 2545,664 ท51ม 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตและการใช้อาหาร หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537-2538.
เลขเรียกSB175 ม56,630 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนพืชอาหารสัตว์ / วีระพล แจ่มสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งวีระพล แจ่มสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537.
เลขเรียกSB197 ว846
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน วันที่ 1-13 พฤษภาคม 2528 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกา...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : กอง, 2528.
เลขเรียกS293 .ก58อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมลงศัตรูอาหารสัตว์ในโรงเก็บ / อุดม อริธชาติ
ชื่อผู้แต่งอุดม อริธชาติ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียกSB815 อ786,636.084 อ244ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา