Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธการพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในศตวรรษที่ 21 = Stratigies for the Northeast Agricultura...
ชื่อผู้แต่งองค์การความร่วมมือระหว่างชาติญี่ปุ่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : องค์การความร่วมมือระหว่างชาติญี่ปุ่น, 2537.
เลขเรียก630 อ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกพันธุ์เฟิร์ลมิลเลท (หญ้าไข่มุก) เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ = Selection of Pearl Millet (P...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียก633.2 ก443 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมบนพื้นที่ดอนในภา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
เลขเรียกSB202.T5 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพืชอาหารสัตว์ในปีที่ 2 เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์บนพื้นที่ดอนในภาคตะวั...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกSB202.T5 ก446ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพืชอาหารสัตว์ในปีที่ 3 เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์บนพื้นที่ดอนในภาคตะวั...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
เลขเรียกSB202.T5 ก446ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับขิง : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Good Agricultural practices for Ginger :...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2558
เลขเรียกSB307.G5 ก469 2558,QW85 ห321ก 2558,633.83 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสัตว์ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกษ. 8901 - 2556...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), 2556.
เลขเรียกSB193 ก469 2556,636.085 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกถั่วมะแฮะ เป็นพืชอาหารสัตว์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ / ศราวุธ กิ่งทอง.
ชื่อผู้แต่งศรวุธ กิ่งทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545.
เลขเรียกอส44/2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550?.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [videorecording] ; การจัดฟาร์มโคนมโดยใช้คะแนนความสมบูรณ์ / บรรยายโดย รัชน...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกหญ้าแพงโกล่าในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง / สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [vi...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตพืชอาหารสัตว์โดยการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา : รายงานการวิจัย =Forage crops as intercrop in Para...
ชื่อผู้แต่งกัณหา ไฝขาว.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541.
เลขเรียกวจ 636.086 ก214ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณค่าทางโภชนะและความสามารถในการย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมนของโคนมของพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่ปล...
ชื่อผู้แต่งจรรณ์ญานัส จันทร์เจริญ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณค่าทางโภชนะและปริมาณคอนเดนซ์แทนนินของพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่ปลูกในฤดูฝน = Study of nutri...
ชื่อผู้แต่งนภาวรรณ กิมศรี.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการปลูกพืชอาหารสัตว์ในสวนมะพร้าวของเกษตรกร ในจังหวัดชุมพร = Study on pasture development...
ชื่อผู้แต่งยุทธศักดิ์ ตรุยานนท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้. 2536.
เลขเรียกคน 23/2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา