Found: 501  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกSF5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2522.
เลขเรียก354.593 กษ06ก 2521
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รายงาน]การสัมมนาทางวิชาการ การลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ, 16-18 มกราคม 2530.
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการ การลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ (ครั้งที่ 4 : 2530 : สระบุรี)
พิมพลักษณ์สระบุรี : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, 2530.
เลขเรียก636.2 ก525ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssential biology : หนังสือสรุปหลักชีววิทยาที่จำเป็นสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาและการศึกษาต่อ / ศุภณ...
ชื่อผู้แต่งศุภณัฐ ไพโรหกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพลส, 2555.
เลขเรียกQH308.2 ศ686 2555,570 ศ464อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMOs : ชีวิตที่ถูกดัดแปรพันธุกรรม / ประศาสตร์ เกื้อมณี.
ชื่อผู้แต่งประศาสตร์ เกื้อมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2548.
เลขเรียกQH442.6 .ป457 2548,576.53 ป17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWOW! พืชและสัตว์ / สิริรัตน์ นุ่มฟัก [text]
ชื่อผู้แต่งสิริรัตน์ นุ่มฟัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2560.
เลขเรียกQK49 ส64,500 ส732ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธการพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในศตวรรษที่ 21 = Stratigies for the Northeast Agricultura...
ชื่อผู้แต่งองค์การความร่วมมือระหว่างชาติญี่ปุ่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : องค์การความร่วมมือระหว่างชาติญี่ปุ่น, 2537.
เลขเรียก630 อ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกากถั่วเหลือง : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Soybean meal : Thai agricultural standard / สำนักงานมาตรฐานส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2558
เลขเรียกSF99.S72 ก412 2558,664.726 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดมอดและไข่มอดในข้าวโพดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ด้วยไมโครเวฟ / สุพัตรา มีสุข และศตวรรษ วิเศ...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา มีสุข
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2558
เลขเรียก632.9 ส829ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกพันธุ์เพิร์ลมิลเลท (หญ้าไข่มุก) เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ / หัวหน้าโครงการชะบา จำปาทอง ; ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.
เลขเรียกSB191.P4 .ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกพันธุ์เพิร์ลมิลเลท (หญ้าไข่มุก) เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2533...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.
เลขเรียก633.2 ก443
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกพันธุ์เฟิร์ลมิลเลท (หญ้าไข่มุก) เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ = Selection of Pearl Millet (P...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียก633.2 ก443 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 93438 text : เอกสารการสอนชุดวิชา = Cereal and Forage crop P...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
เลขเรียก633.1 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ = Cereal and forage crop production management หน่วยที่ 1-7/...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียกSB 189 ส747ก 2550,633.10685 ม อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา