Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พืชสวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน" : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 = The 8th National Ho...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะ, 2552.
เลขเรียกSB317.53 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พืชสวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน" : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 = The 8th National Ho...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะ, 2552.
เลขเรียกSB317.53 ก642 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สู่นวัตกรรมพืชสวนไทย เพื่ออาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียง" : กำหนดการประชุมและบทคัดย่อ การประชุมวิช...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 : 2549 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก635 ก482ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 สัปดาห์รู้แล้วรวยด้วยนวัตกรรมงานวิจัยเกษตรไทย : การประชุมเสวนา ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2554 ณ ห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเสวนา เรื่อง 52 สัปดาห์รู้แล้วรวยด้วยนวัตกรรมงานวิจัยเกษตรไทย (2554 : สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียก631.5 ก485ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbstracts การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 The 9th National horticultural congress 2010 พัฒ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 9 : 2553 : อยุธยา)
พิมพลักษณ์[อยุธยา] : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก630.2 ก481อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProgram and abstract : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 = First National Horticultural Con...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 1 : 2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2544.
เลขเรียก635 ก482ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProgram book การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 The 9th National horticultural congress 2010 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 9 : 2553 : อยุธยา)
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราาชมงคลสุวรรณภูมิ, 2553.
เลขเรียก630.2 ก481ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : รายงานการประชุม / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช (2549 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550
เลขเรียกQK86.A1 ก-ก 2550,ส.ร. 639.99 น865ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : รายงานการประชุม วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549 โรง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช (2549 ; กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549.
เลขเรียกSB950.3.T5 ก471 2549,639.99 ก471ก 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประขุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9 พัฒนาพืชสวนไทยเพื่อไทยเข้มแข็ง / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , 2553.
เลขเรียก630 ม ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 / สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2549.
เลขเรียก016.635ส239ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่เกษตร ) สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมรา...
ชื่อผู้แต่งสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549
เลขเรียก016.635 ส293ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ 11-13 กรกฎาคม 2544 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร / จัดประชุมโ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยพืชสวน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 1 : 2544 : สถาบันวิจัยพืชสวน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544
เลขเรียกSB317.53 ส36 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ : บทคัดย่อ ครั้งที่ 7 26 - 30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม อมรินทร์ลากูน อ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก630.2 ก485ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : 11 - 13 กรกฎาคม 2544 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหาน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 1 : 2544 : กรุงเทพมหานคร).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, 2544.
เลขเรียก635 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา