Found: 121  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การใช้ประโยชน์ชีวมวลเหลือทิ้งปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ" : รายงานการวิจัย / วารุณ...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ธนะแพสย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกส.ร. 633.851 ว274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการผลิตพืชพลังงานทดแทนต้นมะเยาหินในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน : รายงานผลก...
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ จันต๊ะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554.
เลขเรียก633.85 ร314ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะได้มาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลสายพันธุ์ ม.อ. / บรรณาธิการ, นิรันดร์ สุมาลี.
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554.
เลขเรียกTP359.B46 ก56,333.823 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการใช้สบู่ดำในไร่นา / โดย วัลลาภ์ นุตะมาน
ชื่อผู้แต่งวัลลาภ์ นุตะมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550.
เลขเรียกวจ HC445.Z7T5 ว451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ผลงานวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน / สถาบันวิจัยพืชไร่กรมวิชาการเกษตร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (2552 : สุราษฎร์ธานี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2552].
เลขเรียกSB183.2 ก482ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการพืชไร่ ประจำปี 2550- / สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยพืชไร่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2550- .
เลขเรียกSB52.ท9 ก44,635 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานประจำปี 2554 ยุทธศาสตร์งานวิจัยพืชไร่ : การนำผลงานวิจัยไปใช้...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (2554 : อุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2554].
เลขเรียกSB183.2 ก482 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย / สุวิทย์ เตีย, ...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เตีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, [2545].
เลขเรียกTP358 ส7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินศักยภาพพืชพลังงาน 7 สายพันธุ์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ = Potential Evaluation of seven Energy...
ชื่อผู้แต่งชิโนรส ศรีศิริ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557.
เลขเรียก683.88 ช574ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันสบู่ดำดิบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่ 3 = Quality improvement ...
ชื่อผู้แต่งสินศุภา จุ้ยจุลเจิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียก662.6692 ส727ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตน้ำมันชีวภาพจากเปลือกและกากเมล็ดยางพาราด้วยกระบวนการไพโรไลซีส: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์= Bi...
ชื่อผู้แต่งไชยยันต์ ไชชยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , 2554.
เลขเรียก662.88 ช296ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่ 4 = Biodiesel from jat...
ชื่อผู้แต่งสิทธินันท์ ท่อแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียก662.6692 ส722ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยท...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียก662.6692 ศ486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นโดยกระบวนการแยกสลายด้วยพลังงานความร้อนแบบไ...
ชื่อผู้แต่งวีระชาติ จริตงาม
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก662.88 ว844ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา