Found: 403  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ร้อยพันเดินทางจากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แลททิซเวิร์ค, 2555
เลขเรียกAC159 ย53 2555,089.95911 ย177ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เห็ดเป็นยาแห่งป่าอีสาน / ผู้เขียน วินัย อุษากลิ่นหอม.
ชื่อผู้แต่งวินัย อุษากลิ่นหอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสุขภาพไทย, 2548.
เลขเรียกRM666.M87 ว63,QV752 ว6ห 2548,615.321 ว73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกกยาอีสาน / ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียกQK99.ท9 ม544 2543,615.321 ก111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการผลิตพืชพลังงานทดแทนต้นมะเยาหินในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน : รายงานผลก...
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ จันต๊ะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554.
เลขเรียก633.85 ร314ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริชรามันห์ มหาศาสตราภรณ์หล่อหลอมเอกบุรุษ / หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2547.
เลขเรียกTD313.ท9 ก176 2547,333.91 พ17ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธการพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในศตวรรษที่ 21 = Stratigies for the Northeast Agricultura...
ชื่อผู้แต่งองค์การความร่วมมือระหว่างชาติญี่ปุ่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : องค์การความร่วมมือระหว่างชาติญี่ปุ่น, 2537.
เลขเรียก630 อ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกุลกระเจียว (Curcuma L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / วิทย...
ชื่อผู้แต่งอธิฐาน โนนกระโทก
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 584.32 อ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์และเรณูวิทยาของพืชสกุล Argyreia Lour. และ Merremia Dennst. ex Endl. (วงศ์ผักบุ้ง) ในภา...
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ พะวร
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 583.79 ล63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ตำรายาพื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษากลุ่มโรคมะเรงหรือบ่าเฮ็ง =The Knowledge management i...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียกRS164 ก446 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมบนพื้นที่ดอนในภา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
เลขเรียกSB202.T5 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพืชอาหารสัตว์ในปีที่ 2 เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์บนพื้นที่ดอนในภาคตะวั...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกSB202.T5 ก446ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพืชอาหารสัตว์ในปีที่ 3 เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์บนพื้นที่ดอนในภาคตะวั...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
เลขเรียกSB202.T5 ก446ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของส้มและฟื้นฟูสภาพสวนส้มที่เริ่มทรุดโทรมในภาคเหนือ โดยมีการจัดการศั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกSB608.C5 ก64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดจำแนกเชื้อรา Colletotrichum ที่เป็นสาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทยในระดับโมเลกุล : ...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ โตอนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกSB741.C73 ช64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสีย้อมธรรมชาติในผ้าทอพื้นบ้านภาคเหนือ เพื่อพัฒนามาตรฐ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2547.
เลขเรียกTT848 ก64 2547,746.028 ท142ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา