Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติกรุงเทพมหานคร / โดย ว...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ อยู่ทองจุ้ย
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก069.4 ว319ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อเสนอการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จัง...
ชื่อผู้แต่งชนัญญา นวลอุไร.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อเสนอแนะวิธีการจัดการพิพิธภัณฑสถานประจำแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ต. ห้วยขุนราม จ. ลพบุร...
ชื่อผู้แต่งนิรมล พงศ์สถาพร.
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช / สุดาพร มณีรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสุดาพร มณีรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ , 2543.
เลขเรียกอ AM 10.น25 ส40น,069.0959384 ก17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม., 2529.
เลขเรียกAM101.น4 ศ64 2529,069.0959384 ก17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำชมพิพิธภัณฑแห่งชาติ พิมาย / ผู้เรียบเรียง สิริพรรณ ธิรศริโชติ
ชื่อผู้แต่งสิริพรรณ ธิรศริโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปีและไดโน...
ชื่อผู้แต่งณฐมน สีหาบุตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / สุดารัตน์ ชื่นสำราญ.
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ ชื่นสำราญ.
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑสถานใหม่ในประเทศฝรั่งเศส : งานทดลองเชิงพิพิธภัณฑสถานวิทยา 4-28 กุมภาพันธ์ 2545 ณ พิพิธภัณฑส...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2545?].
เลขเรียกAM46 .ศ64 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณกับศรัทธาของผู้สร้าง = The Erawan Museuj : convergence of dreams, faith and gr...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548.
เลขเรียกNB1656.6.ส4 ว65 2548,727.6 ว115พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง / ศูนย์มอญเรียบเรียงต้นฉบับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2550.
เลขเรียกAM79.ท9 พ67,069.09593 พ363พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง : ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม มอญ เตลง เมง รามัญ = Social and Cultural H...
พิมพลักษณ์ราชบุรี : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง , 2547.
เลขเรียกDS567 พ711 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2535.
เลขเรียกAM101.ว63 ม561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยโบราณคดีใต้น้ำ / ทัศนีย์ ขัตติโยทัยวงศ์.
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ขัตติโยทัยวงศ์.
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีชุมชนบ้านบ่อสวก : รูปแบบการเรียนรู้ของชาวชนบท จังหวัดน่าน = Rural learning mo...
ชื่อผู้แต่งจรีพร นาคสัมฤทธิ์, 2517-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาชนบทศึกษาและการพัฒนา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกAM101.น6 จ46 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา