Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์บ้านบุคคลสำคัญ ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ = Management of the historic house...
ชื่อผู้แต่งธนพล ทับทิม.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน = Management...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐ์ฏาพร ศรีวิลาศ.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติกรุงเทพมหานคร / โดย ว...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ อยู่ทองจุ้ย
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก069.4 ว319ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อความหมายและการรับรู้จากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน = An in...
ชื่อผู้แต่งเชิดชาติ หิรัญโร, 2515-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546].
เลขเรียกAM101.ช8 ช73 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสนอแนะเพื่อออกแบบศูนย์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ / สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล
ชื่อผู้แต่งสวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกNK2195.ก6 ส54 2540,727.69 ส393กส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนจะเป็น--พิพิธภัณฑ์ 14 ตุลา / วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ 14 ตุลา, [2548?].
เลขเรียกAM79.ท9 ก353 2548,320.074593 ก354 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนทำพิพิธภัณฑ์ / ปณิตา สระวาสี, ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
ชื่อผู้แต่งปณิตา สระวาสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557.
เลขเรียกAM79.T5 ป3ค 2557,069.09593 ป147ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกAM101.ส53 ศ63 2535,069.5 ศ375พ 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิ(ศ) พิธภัณฑ์ : บทความเลือกสรรจากการประชุมวิชาการ = Museum refocused / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2559
เลขเรียกAM111 พ747บ,069.09593 พ747 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิ(ศ)พิธภัณฑ์ : บทความเลือกสรรจากการประชุมวิชาการ = Museum Refocused / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เปนไท พับลิชชิ่ง, 2552
เลขเรียกAM 79.T5 พ747 2559,708.9 พ747 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑสถานไทย ณ นอร์ดแคปป์ = The Thai Museum at Nordkapp / [กระทรวงศึกษาธิการ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2532].
เลขเรียก959.3074 พ711 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑสถานไทย ณ นอร์ดแคปป์ = The Thai museum at Nordkapp
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2532
เลขเรียกDS582 พ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณกับศรัทธาของผู้สร้าง = The Erawan Museuj : convergence of dreams, faith and gr...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548.
เลขเรียกNB1656.6.ส4 ว65 2548,727.6 ว115พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา