Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค : ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุ...
ชื่อผู้แต่งอารี ภาวสุทธิไพศิฐ
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 อ658ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว จังหวัดราชบ...
ชื่อผู้แต่งจิตตรา มาคะผล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 จ413ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : พิพิธภัณฑ์ขนมไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ...
ชื่อผู้แต่งพีรเทพ รุ่งคุณากร
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 พ791ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านดอนตาเพชร จังห...
ชื่อผู้แต่งนุดี รุ่งสว่าง
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 น732ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิห...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เหลาลาภะ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 ป452ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนผึ้ง จังหวัดราช...
ชื่อผู้แต่งหทัยรัตน์ ขาวอ่อน
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 ห136ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองโบราณล...
ชื่อผู้แต่งจริยาภรณ์ รุจิโมระ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 จ167ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมู...
ชื่อผู้แต่งศรีพัตรา ยิ้มเจริญ
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 ศ231ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โร...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ อ่วมมณี
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 บ788ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : แหล่งเรียนรู้ "ปล่องเหลี่ยม... หนึ่ง...
ชื่อผู้แต่งศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 ศ246ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพร...
ชื่อผู้แต่งประเชิญ ชาวหน้าไม้
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 ป251ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ = The Development of local museum to e...
ชื่อผู้แต่งคีรีบูน จงวุฒิเวศย์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 ค481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เลขเรียกAM79.ท9 ก643
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข็มแข็งสู่ชุมชน / โดย รัชฎาพร...
ชื่อผู้แต่งรัชฎาพร เกตานนท์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB2324 ร62 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุนชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทร...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ลายเสมา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1027 .ส63 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา