Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Ola Siao 500 ปี ไทย-โปรตุเกส" ปฏิบัติการสุดขอบฟ้า เพื่อ อำนาจ เงินตรา หรือศรัทธาแห่งพระเจ้า = Five...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกDS575.5.P8 อ95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Ola Siao 500 ปี ไทย-โปรตุเกส" ปฏิบัติการสุดขอบฟ้าเพื่ออำนาจเงินตราหรือศรัทธาแห่งพระเจ้า = Five cent...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกDS575.5.P8 O42 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกคอรง / สำนักงานศาลปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกKPT2764 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOla Siao 500 ปี ไทย-โปรตุเกส ปฏิบัติการสุดขอบฟ้าเพื่อ อำนาจ เงินตรา หรือศรัทธาแห่งพระเจ้า? = Five c...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกDS575.5.P8 อ984 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม / จรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งจรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกAM79.ท9 จ44 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2558]
เลขเรียกAM111 จ535,069.53 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2557?].
เลขเรียก069.53 จ629ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก = Cultural ...
ชื่อผู้แต่งธัญวดี กำจัดภัย
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกAM151 ธ477ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ = Improvement of permanent exhibi...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ ทนาบุตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 069.09593 พ3411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบแสดงข้อมูลงานพิพิธภัณฑ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย [electronic resource] = Museum information pr...
ชื่อผู้แต่งอุมาพร สุดเวหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้คุณค่าและความสำคัญของงานออกแบบผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ = The design aesthetic perception th...
ชื่อผู้แต่งกัลย์ธีรา สงวนตั้ง.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พระธาตุเรืองรอง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ / อรทัย ...
ชื่อผู้แต่งอรทัย อัยยาพงษ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีในเขตพื้นที่ภาคกลาง / ศุภรัตน์ ตี่คะ...
ชื่อผู้แต่งศุภรัตน์ ตี่คะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกAM79.ท9 ศ74 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดีมีมาอวด / กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ; บรรณาธิการและเรียบเรียง, พัชรินทร์ ศุขประมูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2559, [2016]
เลขเรียกAM79.T5 ข282 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการนำเสนอสาระพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวคิดปัจจุบันสู่อดีตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล : กรณี (ศึกษา) พิ...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ ทะลิ, ผู้แต่ง
เลขเรียก069.5 ก952ค 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา