Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ / บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย = Communication proce...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ = Communication process to transform meaningsin...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGT3278 .บ75 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริชรามันห์ มหาศาสตราภรณ์หล่อหลอมเอกบุรุษ / หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2547.
เลขเรียกTD313.ท9 ก176 2547,333.91 พ17ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพิธีกรรมปลงศพ ณ แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = A study of mortuary pr...
ชื่อผู้แต่งดุจฤดี คงสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวคิดความเชื่อเชิงวัฒนธรรมในการสร้างปราสาทศพ ของชาวพุทธล้านนา = A Study of the concept of c...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจรัญ จิตฺตสํวโร (กันธิมา)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกว/ภน 306.0959362 พ17116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งสการในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ท่านอาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินท์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2535 ณ ว...
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2535.
เลขเรียกGT3278 .ม36
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งสการในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ท่านอาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินท์ วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2535 ณ วัด...
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2535.
เลขเรียกGT3278 .ม36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เมรุนกหัสดีลิงค์ที่ปรากฏในจังหวัดร้อยเอ็ด / ปริญญานิพนธ์ ของ วีรศักดิ์ กลิ่นถาวร.
ชื่อผู้แต่งวีรศักดิ์ กลิ่นถาวร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538.
เลขเรียกGT3278 .ว64 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขึด : ข้อห้ามในล้านนา / หัวหน้าโครงการ ชยันต์ วรรธนะภูติ ; ปริวรรตและอธิบายความหมายโดย บุญทา ศรีพิมพ...
ชื่อผู้แต่งชยันต์ วรรธนะภูติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการหลักนิเวศวิทยาชุมชนล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกGR312 .ช46 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานศพล้านนา : ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ / อภิธาน สมใจ.
ชื่อผู้แต่งอภิธาน สมใจ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกGT3278 .อ45 2541,393.2 อ256ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในการบูรณะกู่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครลำพูน ชายา และเจ้านายสกุล ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่ / วรเทวี ...
ชื่อผู้แต่งวรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.
เลขเรียกDS576.52 ว437,920 ว212ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกหัสดีลิงค์ / ประทับใจ สิกขา.
ชื่อผู้แต่งประทับใจ สิกขา.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียกGT3278 ป274น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีชีวิตคนเมือง / โดย ศรีเลา เกษพรหม.
ชื่อผู้แต่งศรีเลา เกษพรหม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
เลขเรียกDS588.ห7 ศ45,390.09593 ศ173ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา