Found: 182  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกงกรรม. สังคมพุทธ. ธรรมานุวัตร. ป์นิวมอเนีย. กฤตลักษณ์. มรรยาทเล่มน้อย / สมเด็จพระวันรัต ... [...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แพร่การช่าง, 2507.
เลขเรียกAC158.อ3 ส44 2507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดพิธีศพ : ปัญหาพิเศษ = Funeral marketing / กมลมาลย์ พวงทอง, ธีรวัฒน์ เรืองศรีมั่น, ศุภสิทธิ์...
ชื่อผู้แต่งกมลมาลย์ พวงทอง.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก658.8 ก136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบุญ การไหว้พระก่อนนอน และวัดของใคร
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2505.
เลขเรียกBQ4363 ก456 2505
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2538.
เลขเรียก393.2 ก488
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2551]
เลขเรียกGT3278 .ก64 2551,อ 393.2 ส225ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสม : กรณีศึกษาการจัดงานศพชุมชนบ้านท่าขอนยา...
ชื่อผู้แต่งธีระพงษ์ มีไธสง
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียกส 393 ธ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาพกระบวนแห่พระศพและพระเมรุฉบับ Dresden State Art collections = The analysis of an Ayutt...
ชื่อผู้แต่งปรัชญา เลิศกิจจานุวัฒน์
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีสวดพระมาลัยของชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี / อร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ.
ชื่อผู้แต่งอร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ.
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก393.9 อ 276 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพิธีงานศพของชาวพุทธบ้านบัวลาย ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี = A Study of Cremati...
ชื่อผู้แต่งพระประภัสสร ปสนฺนจิตฺโต (แก้วดี)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 294.3138 ป338ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวคิดความเชื่อเชิงวัฒนธรรมในการสร้างปราสาทศพ ของชาวพุทธล้านนา = A Study of the concept of c...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจรัญ จิตฺตสํวโร (กันธิมา)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกว/ภน 306.0959362 พ17116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุสลา ธมฺมา / จักรพงศ์ ไพบูลย์, ผู้เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ ไพบูลย์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558, [2015]
เลขเรียกBQ4420.G6 จ222ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนไปวัด : ระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นของชาวพุทธ / ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท กราฟิคอาร์ต (1977), 2524.
เลขเรียกBQ4109 ก5 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติการเผาศพแบบชาวพุทธและธรรมกถาพิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสดงสุทธิการพิมพ์ : สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง, 2524.
เลขเรียกGT3278 .ค34 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา