Found: 545  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปัญหาเรื่องคนตาย / มุฮัมมัด บิน ศอลิหฺ บิน อุษัยมีน, เขียน ; อนัส แสงอารี, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งมุฮัมมัด บิน ศอลิหฺ บิน อุษัยมีน
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2553.
เลขเรียกBP166.815 ม75 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 สู่สวรรคาลัย = Journey to Heaven / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2560
เลขเรียกDS586 ก 2560,923.1593 ภ416ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 สู่สวรรคาลัย = Journey to heaven / คณะผู้เขียน กมลวรรณ ลิ้มทองกุล ... [และคนอื่น ๆ] ; บัญชา สุวรรณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2560.
เลขเรียกDS586 ก832 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJust speak out! by Nina / กุลธิดา ปัจฉิมสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา ปัจฉิมสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกPE1131 .ก73 2549,428.24 ก475จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSEAs : December 2003 / by Student of southeast Asian studies program.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (อุษาคเนย์)], 2546.
เลขเรียกDS509.3 อ74 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกงกรรม. สังคมพุทธ. ธรรมานุวัตร. ป์นิวมอเนีย. กฤตลักษณ์. มรรยาทเล่มน้อย / สมเด็จพระวันรัต ... [...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แพร่การช่าง, 2507.
เลขเรียกAC158.อ3 ส44 2507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกงเต็ก : พิธีศพชาวจีนแต้จิ๋ว = Kongtek : Chaozhou Chinese funeral / ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์.
ชื่อผู้แต่งธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกGT3150 .ธ44 2550,393.909591 ธ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกตัญญูในกงเต๊กและกงเต๊กในกตัญญู : พิธีกงเต๊กในสังคมไทยและสังคมโลก / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกGT3283 ส966ก,393.9 ส72ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัลยาณิวัฒนาคารวาลัย : ราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย / พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร, อัจฉราพร พงษ์ฉวี, อน...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกDS586.5.ก65 พ64 2551,390.22 พ718ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัลยาณิวัฒนาคารวาลัย ราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย / [ผู้เขียนและเรียบเรียง, พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร,...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551?].
เลขเรียกDS570.45.ก54 พ718 2551,923.1593 ก411ก6 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัลยาณิวัฒนาคารวาลัย ราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย / พิมพ์รวี วัฒนาวรางกูร, อัจฉราพร พงษ์ฉวี และอนุ...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์รวี วัฒนาวรางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2551
เลขเรียก393.2 พ744ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร / พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ = Per...
ชื่อผู้แต่งพวงทิพย์ เกิดทรัพย์ 2516-
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกDS570.จ6 พ53 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา