Found: 158  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไท" และ "จ้วง" ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม / สุมิตร ปิติพัฒน์ และเ...
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกDS731.C5 ส7ท 2543,305.8951 ส46ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไท" และ "จ้วง" ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม /สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอ...
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เลขเรียกDS731.จ5 ส75 2543,390 ส416ท.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ปัญหาในสามก๊ก / โดย โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2553.
เลขเรียกPL2501 ก951,895.1 ก87ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกงเต็ก : พิธีศพชาวจีนแต้จิ๋ว = Kongtek : Chaozhou Chinese funeral / ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์.
ชื่อผู้แต่งธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกGT3150 .ธ44 2550,393.909591 ธ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกตัญญูในกงเต๊กและกงเต๊กในกตัญญู : พิธีกงเต๊กในสังคมไทยและสังคมโลก / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกGT3283 ส966ก,393.9 ส72ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนพยุหยาตราชลมารค / จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ; เนื้อหาและข้อมูล : กองทัพเรือ ; ภาพประกอบ : ...
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2542.
เลขเรียกGT4078 .ธ35 2542,390.22 ธ241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร / พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ = Per...
ชื่อผู้แต่งพวงทิพย์ เกิดทรัพย์ 2516-
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกDS570.จ6 พ53 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต๊ก) / โดยนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งเจริญ สิริวัฒนภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551.
เลขเรียกDS570.45 .ถ56 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองเชียงใหม่ / จงจิต กล่อมสิงห.
ชื่อผู้แต่งจงจิต กล่อมสิงห์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกDS570.จ6 จ22 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเชื่อประเพณีการกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตและตรัง : รายงานการวิจัยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งภาณุวัฒน์ เสงี่ยม.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2551.
เลขเรียก394.12 ภ434ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนจีน 200 ปี ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เส้นทางเศรษฐกิจ, 2526
เลขเรียก305.8951 ค139 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนจีน 200 ปี ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร / บรรณาธิการ วิทยา วิทยอำนวยคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเส้นทางเศรษฐกิจ จำกัด, 2530
เลขเรียกอ 305.8951 ค139 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไตในซือเหมา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน : ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม และวัฒนธรรม / โดย สุมิต...
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียกDS731.T27 ส74 2545,305.9591 ส463 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาการ, 2537
เลขเรียก305.8 ส752ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องจีน / จุไรรัตน์ อารยะกิตติพงศ์.
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ อารยะกิตติพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2543.
เลขเรียกDS721 .จ75 2543,390.0951 จ653ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา