Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2537.
เลขเรียก354.593 ก169ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมศุลกากร 130 ปี (Change-sharp-smart) = Thai customs 130th (change-sharp-smart) / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2547].
เลขเรียกHJ7054.55.A6 ก421
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้า VS ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากแกตต์ถึงองค์กรการค้าโลก / [มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, พิศมัย ภูริสินสิทธิ์ เอี...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกHC79.E5 ม64 2539,382.92 ม559ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีศุลกากรกับการคุ้มครอง อุตสาหกรรมไทย / โดย ณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์.
ชื่อผู้แต่งณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์.
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม กับลักษณะข้อมูล / เกศิณี กมลรัตน์ = A comparative stu...
ชื่อผู้แต่งเกศิณี กมลรัตน์ 2500-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร / นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ = Advance rulings under the customs l...
ชื่อผู้แต่งนุชเนตร ศักดิเศรษฐ์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของตัวแทนออกของที่มีต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเร...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ รัทยานนท์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก382.7 อ252ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรศุลกากร / มาโนช รอดสม [text]
ชื่อผู้แต่งมาโนช รอดสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จี-อาร์ท จำกัด, 2555
เลขเรียกKPT3645 ม224 2555,343.056 ม21ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร / มาโนช รอดสม
ชื่อผู้แต่งมาโนช รอดสม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.ม], 2548
เลขเรียกKPT2340 ม69 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร / มาโนช รอดสม
ชื่อผู้แต่งมาโนช รอดสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสทีซี มีเดีย แอนด์ มาเก็ตติ้ง, [2553?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร / มาโนช รอดสม.
ชื่อผู้แต่งมาโนช รอดสม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2551.
เลขเรียกKPT3645 ม456ค 2551,343.056 ม456ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 / ชูชาติ อัศวโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตุลาคม, 2560.
เลขเรียกKPT3645 ช7ค 2560,343.056 ช648ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) /cกรมศุลกากร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ส่วนสื่อสารและบริการข้อมูล สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร], [2552?], [2009?]
เลขเรียกHJ7054.55.A6 ค695 2552?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสำหรับผู้ส่งออก = Export privileges department / กรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2542.
เลขเรียกHJ7054.55 ค84 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉบับพิเศษ 87 ปีกรมศุลกากร / กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., [2525?]
เลขเรียกHJ7054.56 ฉ141
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา