Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ยอดกราฟิกดีไซเนอร์สายพันธุ์ไทย = Graphic designer issue / เรียบเรียงโดย รัชภูมิ ปัญส่งเสริม.
ชื่อผู้แต่งรัชภูมิ ปัญส่งเสริม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Core Function, 2547.
เลขเรียกNC1001 ร62,741.6092 ร112ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBefore & after how to design cool stuff / เขียนโดย John McWade ; แปลโดย พรรณี เลิศกมลวรรธน์
ชื่อผู้แต่งแม็คเวด, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกZ246 ม862,006.68 ม92บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCapital O / ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ ; เรียบเรียงโดย ภูมิชาย บุญสินสุข
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2557.
เลขเรียกNC1764.5.ท92 ธ64 2557,704.9 ธ647ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCreative Collection for Commercial artists and designers / บริษัทเลเซอร์ กราฟฟิค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์โดย บริษัทเลเซอร์กราฟฟิค 82 : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาส์น, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกNC825 ล779
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic design for printing & publishing / อนัน วาโซะ
ชื่อผู้แต่งอนัน วาโซะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2558
เลขเรียกNC997 อ165ก 2558,760 อ164ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic design thinking : beyound brainstorming / Ellen Lupton ; จุติพงศ์ ภูสุมาศ, แปล
ชื่อผู้แต่งลุปตัน, อัลเลน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีชี พรีเมียร์, 2557.
เลขเรียกNC997 ล717 2557,741.6 ล631ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIdea / Mang Noon 4.
ชื่อผู้แต่งแมงนูน 4.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลอศักดิ์ดีไซน์, 2531.
เลขเรียกNC997 .ม85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLondon scene / โอ๊ต มณเฑียร
ชื่อผู้แต่งโอ๊ต มณเฑียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2558
เลขเรียกNC960 อ-ล 2558,914.21 อ84ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบ ลาย เส้น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะ คัลเลอร์ บุ๊คส์, [253-?]
เลขเรียกNC754 ก45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราฟิกเพื่องานโฆษณา / วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งวรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559
เลขเรียก006.62 ว281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดนิทรรศการ / กองป้องกันยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2527.
เลขเรียกT395.5 ป5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดแสดงสินค้า / โดย พาศนา ตัณฑลักษณ์ และดำรัสสิริ อุทยานานนท์.
ชื่อผู้แต่งพาศนา ตัณฑลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2525.
เลขเรียกNC1000 พ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและปัญหาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการออ...
ชื่อผู้แต่งชาตรี สิงหเสนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสปา บริษัท โฟร์มายด์ส จำกัด = Study and development of pa...
ชื่อผู้แต่งวีระวัฒน์ หลุมเจริญภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
เลขเรียกสพ 180703 ว848ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างมูลค่าศิลปะข้างถนนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ = Street art value for creative economy / ไชยสิทธิ์ ...
ชื่อผู้แต่งไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก658.872 ช926ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา