Found: 676  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFedEx วิถีแห่งผู้นำ = FedEx delivers / Madan Birla ; ณัฐยา สินตระการผล แปล.
ชื่อผู้แต่งเบอร์ลา, มาดัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548.
เลขเรียกHE5903.F435 บ75 2548,658 บ85ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInsight Photoshop CS4 / ดวงพร เกี๋ยงคำ.
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553.
เลขเรียก006.68 ด211อ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
เลขเรียกKPT2754 ช486 2560,352.55 ช485ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์ text
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
เลขเรียกKPT2754 ช486 2561,352.55 ช485ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพัสดุ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง ...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561
เลขเรียกJF 1525.O35 ส832ก,352.53 ส832ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพัสดุ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง ผู้แต่ง
เลขเรียก352.53 ส832ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมธนารักษ์ : ความภูมิใจ 72 ปี บนแผ่นดินไทย = The Treasury Department: 72 years of pride / กรมธนาร...
ชื่อผู้แต่งกรมธนารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2548.
เลขเรียกJQ1746.Z3T7 ธ36 2548,332.4 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / จิตรา ภักดีพินิจ
ชื่อผู้แต่งจิตรา ภักดีพินิจ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา = Purchasing and supply strategy / สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเซนแห่งประเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2554.
เลขเรียกHF5437 ค181(1) 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายพัสดุคงคลัง : ทฤษฎีและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ / ปวีณา เชาวลิตวงศ์ text
ชื่อผู้แต่งปวีณา เชาวลิตวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกTS161 ป496,658.7 ป496ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมทรัพย์สินของส่วนราชการ / จรรจา บุญจนาถบพิธ = The control of Governmental Assets / Janja Bo...
ชื่อผู้แต่งจรรจา บุญจนาถบพิธ
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคลังสินค้า / วรพจน์ บุษราคัมวดี [text]
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ บุษราคัมวดี
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556
เลขเรียก658.785 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการซื้อและการบริหารพัสดุ / สุมนา อยู่โพธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุมนา อยู่โพธิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
เลขเรียกHF5437 ส71
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการซื้อและการบริหารวัสดุ สุมนา อยู่โพธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุมนา อยู่โพธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523.
เลขเรียก658.72 ส841ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา