Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffects of gamma irradiation on the properties of wood composite from polypropylene / Sujittra Wong...
ชื่อผู้แต่งSujittra Wongsongyot.
พิมพลักษณ์2006.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnt maps เคมี / ชาญชัย กิจประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ ].
ชื่อผู้แต่งชาญชัย กิจประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2562.
เลขเรียกQD31.2 อ894 2561,540 ช485อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI am Malala / Malala Yousafzai, เขียนร่วมกับ Christine Lamb ; สหชน สากลทรรศน์, แปล
ชื่อผู้แต่งยูซัฟไซ, มาลาลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกLC2330 ย474 2558,923.6 ย471อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องIntensive course strategic for entrance : Chemistry [video recording] / อินทิรา หาญพงษ์พันธ์
ชื่อผู้แต่งอินทิรา หาญพงษ์พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [255-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSynthetic method for carbon-carbon and carbon-heteroatom bonds using phosphorus reagents / Wanchai P...
ชื่อผู้แต่งWanchai Pluempanupat.
พิมพลักษณ์2005.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ MCIS ต่อมโนมติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นม...
ชื่อผู้แต่งภาณุ บุตรวิเศษ
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียกวพ 540.7 ภ431ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปัญญาทางเคมี 3 ระดับ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ จิณาบุญ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก541.224 ว172ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความเข้าใจมโนคติวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร...
ชื่อผู้แต่งเปรมศักดิ์ สิมมาเคน.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา พนันชัย.
พิมพลักษณ์2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะไอออนิก โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการใช้เกมกลุ่ม...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิตา ปิ่นหอม.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องพันธะเคมี ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคน...
ชื่อผู้แต่งจำเนียร เงางาม.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณสารไครัลของฟีนิรามีนในยาด้วยเทคนิคไมโครอีมัลชันอีเล็คโทรไคเนติกโครมาโทกราฟี โดยใช้...
ชื่อผู้แต่งจิรศักดิ์ ตรีพรหม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียกวจ 541.224 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการก่อตัวของสารไฮโดรคาร์บอนและฟลูออโรคาร์บอนบนพื้นผิวของโลหะออกไซด์ด้วยพันธะทางเคมี : รายงา...
ชื่อผู้แต่งสมชาย โอสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก547.01 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ยุท...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก540.72 ว321ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา